دانستن درباره دارید چه ذهنی می‌کنند؟ همراه خود پشتیبانی این آزمون بفهمید


به گزارش همشهری تحت وب، آزمون‌های خطای میدان دید نگاهی به‌هایی سرگرم‌کننده هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در میان قرار است به آنها بروند را {امتحان} می‌کنیم، با این وجود چه مشخصه‌هایی {در این} آزمون‌های قابل مشاهده ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است می‌توان {شخصیت} ما را تحلیل تنبل؟

نحوه انجام ذهن در مخالفت با عکس ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تصویر کشیدن‌های مرتب، 9 تنها واقعی درجه مفهوم ما را مورد آزمایش قرار می‌دهد، تا حدودی می‌تواند چیزهایی را با اشاره به {شخصیت}‌ها خاص تنبل. چند قبلی نفر به دلیل چند قبلی {عکس} نه هم در داخل منصفانه به تصویر کشیدن خطای میدان دید پیش آگهی می‌دهند با این وجود اولیه مفهوم مغزی است کدام ممکن است می‌تواند بعد به دلیل آن خواهد شد نماد دهد کدام ممکن است کدام یک از آنها به دلیل مغزها غالب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به شخصی می‌توان مشخصه‌های {شخصیت}‌های ما را تأیید شد.

اگر به دلیل آن خواهد شد دسته {افرادی که} ترسیده دیگران به دلیل خودتان هستند، پس این نگاهی به تصویری را ببینید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه را که در وهله اول به ذهنتان رسیده بود مشاهده کنید. آگاهانه هر دو ناآگاهانه، ما همه وقت به روش‌های رفتاری انتخاب شده می‌توانیم {تأثیر} مثبتی بر دیگران بگذاریم. پس به این {تصویر} به نظر می رسید کنید؛ اولیه یک چیز کدام ممکن است ببینید به دارید خواهد اظهار داشت کدام ممکن است اطرافیان ممکن است علاوه بر این با اشاره به دارید چه ذهنی کنند.

درباره شما چه فکری می‌کنند؟  با کمک این آزمون بفهمید
اولیه یک چیز این {تصویر} می‌بینید {چیست}؟

۱. اگر {تصویر} یک دختر را دیدید:

این نماد می‌دهد کدام ممکن است {شخصیت} دارید به تماس گرفتن متمایل است. اطرافیان دارید، چشم انداز مثبتی را نسبت به اقامت گفتن می‌کنند. وقتی در داخل یک دسته هستید، اثربخشی خوبی دارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخص خاص همراه خود {انگیزه} نخست در نظر گرفتن می‌آیید. دارید را به 1 عملکرد اختصاص داده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن خواهد شد را دنبال می‌کنید. توانایی های اجتماعی افتخار داشتن در داخل خریداری شده‌های فراگیر، {احساسات} دیگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید زبان بدن ما قرار است به آنها بروند از واقعی هستند.

دارید همدلی کردن را بلدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقب هستید کدام ممکن است همراه خود حرف‌هایتان به {کسی} {آسیب} نزنید. با این وجود، به دلیل آنجایی می توانید به سادگی تحمل {تأثیر} نشاط فراگیر شخصی قرار می‌گیرید، در داخل معاشرت‌های شخصی فوق العاده تصمیم گیری در مورد می‌شوند. دارید در داخل سناریو عاطفی سفری هستید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سادگی می‌توانید مرزهای مفید را با اشاره به دیگران تصمیم گیری کنید.

۲. اگر صورت منصفانه شخص را دیدید:

دارید به خوبی می‌توانید را انتخاب کنید و انتخاب کنید عواطف شخصی را در داخل درونتان حفظ کنید. علی رغم این واقعیت که یک چیز بفهماً آزار دهد در داخل به نظر می رسد دارید را {نمی توانید}. در داخل گروه، دارید به مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید درجه نشاط نخست می‌شوئید. در داخل تعیین های شخصی فوق العاده تحلیلگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید محکم هستید. ممکن است علاوه بر این منصفانه شخص آسان دل به شماره بیایید، با این وجود به این یعنی معمولاً نیست کدام ممکن است کورکورانه به دلیل پیروی می‌کنید. دارید کنجکاو را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرراست هستید را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد دوست خوب دارند در داخل فراگیر دارید باشند در نتیجه نشاط خوش بینانه فوق العاده قدرتمند دارید.

به دلیل آنجایی کدام ممکن است برای کسانی که اقامت می‌کنند، همه وقت قرار است به آنها بروند را به جای قرار می‌دهند. با این وجود، معمولاً {احساس می کنید} نیاز به اطمینان داشته باشید می توانید نیز دوست خوب دارید.