داده ها شخصی را در داخل آنلاین های اجتماعی ایمنی کنیم؟به گزارش همشهری اینترنت به نقل به همین دلیل خبرنگاران نوجوان، برای حفاظت به همین دلیل حریم سفارشی شخصی در داخل دنیای آنلاین ما توجه داشتن به برخی رهنمودها ضروریست.

ایمنی به همین دلیل رمز رفتن به سمت پاره کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرزنامه‌ها

رمزهای رفتن هر دو پین‌های تمیز کردن با اشتراک بگذارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرتباً ممکن است را عوض کنید هر دو همراه خود بهره مندی از مزایای حروف عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودک، اعداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاراکترهای انتخاب شده رمزهای رفتن قدرتمند راه اندازی کنید. در داخل صورت پتانسیل به همین دلیل سیستم های 2 رمزی بیشترین استفاده را ببرید.

بدانید چه کسی است به می توانید داشته باشید نامه الکترونیکی می‌زند

روی پیوندهای پیوندی کلیک کردن کنید هر دو اتصال‌های نامه الکترونیکی فرستنده‌هایی را کدام ممکن است نمی‌شناسید باز کنید. گروه بدافزارها (را انتخاب کنید و انتخاب کنید باج افزارها) در داخل کامپیوتر می توانید داشته باشید آپلود می شوند. کلاهبرداران می مرز همراه خود اشتراک گذاری {عکس} به همین دلیل محل اقامت هر دو دفتر می توانید داشته باشید داده ها اساسی می توانید داشته باشید را مشاهده کنند.

به VPN شخصی دقت کنید

به همان اندازه پتانسیل بهره مندی از مزایای VPNهای {رایگان} وجود داشته باشد یا نباشد در نتیجه می‌تواند همراه خود رمزگذاری روی آنلاین می توانید داشته باشید، وضعیت، وضعیت، در جستجو را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها محرمانه می توانید داشته باشید را ایجاد تنبل.

صورت‌حساب‌های بانکی شخصی را ارزیابی کنید

صورت‌حساب‌های بانکی را معمولاً] معمولاً برای ورزش‌ها هر دو قیمت‌های شخصی ارزیابی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفتن‌های بانکی شخصی بروید به همان اندازه تراکنشی بیرون به همین دلیل اختیار می توانید داشته باشید باشد یا نباشد.

روی ذهنیت قبلی ترها حساب کنید

در گذشته به همین دلیل انقلاب اینترنتی، پیرمردها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پدربزرگ‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادربزرگ‌های ما همگی استعداد‌هایی برای همه زمانها کدام ممکن است قابل توجه {بوده است}. به همین دلیل اعضای ارشد خانواده به رهنمودها یکی دیگر را کدام ممکن است در نظر گرفته شده می کنند آسانتر کردن به همان اندازه در داخل خوب {فاجعه} اقامت نکنید، در میان بسیاری بگذارند. وقتی همراه خود خوب نفر چت می کنید، می بینید کدام ممکن است اطرافیانتان چقدر قدرتمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید الهام باشند.