خواه یا نه روی بالش مناسب می خوابید هر دو غلط؟

در داخل هفته قبلی همراه خود جذاب شدن گردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعاً احساس سختی، حتی شاید عوارض به دلیل خواب {بیدار} شده اید. چه یک چیز ممکن است خوب باعث این شود. بیایید خوب کار کردن را مورد بحث و جدال قرار دهیم: بالش گردن دارید. چه کاری برای دارید مشارکت در می دهد هر دو {نمی کند}؟ خواه یا نه منشا گردن {درد} شماست؟

هنگام {خرید} بالش به چه یک چیز آگاه باشید می کنید؟ آرام است این احتمالاً غیر زمینی ترین دلخوری کردن شماست. ممکن است همچنین ممکن است به طور اضافی به دلیل شخصی بپرسید: خواه یا نه کیفیت بالا {بخوابم}؟ خواه یا نه ناشی از اینکه به دلیل عصب فشرده شده هر دو بی حسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزگز مبارزه کردن می برید به بالش خاصی خواستن دارید؟ دیگران ممکن است به طور اضافی در نظر گرفته شده کنند، کیفیت بالا، من می روم خوب تشک عظیم من حتی دارم، نیاز به بالش های بزرگتری تولید کنم. هنگام {خرید} بالش نیاز به به ایده ها زیادی در نظر گرفته شده کنید در نتیجه روی خواب دارید {تأثیر} می گذارد.

در داخل همین جا یک موضوع بسیار مهم ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است یک تعداد زیادی از افراد ابتدا به آن خواهد شد در نظر گرفته شده {نمی کنند}: خواه یا نه بالش دارید ثبات دارید را نگه داشتن می تنبل؟ این معمولاً همراه خود بالش های کانتور گردن وارد ورزشی می تواند باشد. دارید آن خواهد شد بالش‌هایی را می‌شناسید کدام ممکن است «بالاستر» دارند. قرار است به آنها بروند معمولاً می توانند دارید را در داخل سناریو خوبی در داخل تمام مکان های خواب نگه دارند. رول گردن به تقویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگه داشتن این انحنای خالص گردن پشتیبانی می تنبل. به این لوردوز دهانه رحم می گویند. نیمه میانی پایین {ستون فقرات} کابینت سینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه زیرین کمر {ستون فقرات} کمری دارید است.

سناریو قرارگیری هر دو هم ترازی کیفیت بالا دقیقاً روش صحیح به نظر می رسد مانند است؟ تصور کنید سفارشی در برابر این دارید ایستاده است. به دلیل ورودی بازگشت به (به دلیل ورودی بازگشت به)، {ستون فقرات} دارید نیاز به فوری در جهت نخست را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرین باشد یا نباشد. به دلیل نمای جانبی (به دلیل جانبی) نیاز به منحنی های روان را انتخاب کنید و انتخاب کنید روان داشته باشید. خوب منحنی “C” در داخل گردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی در داخل نیمه زیرین کمر. حقیقت این است، نیمه زیرین کمر اصولاً خوب منحنی بیضوی است (خوب “C” بزرگ تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشیده تر). بالش گردن به دارید این پتانسیل را می دهد کدام ممکن است {ستون فقرات} شخصی را {در حالی که} خواب آرام در یک روز واحد دارید، تراز کنید!

مطمئناً یکی شایع ترین بدشکلی ها به دلیل انگشت ارائه انحنای گردن است. به همین دلیل، “پشتیبانی کننده” بازسازی شده در داخل بالش گردن فوق العاده لازم است. در همه زمان ها آن را فراموش نکنید سناریو سناریو دریچه ای به {ستون فقرات} است. این بدان معناست کدام ممکن است بعد از ما سناریو خوبی داشته باشیم، {ستون فقرات} ما در داخل خوب راستا قرار خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالعکس. را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنگامی کدام ممکن است {ستون فقرات} براق است، اعصاب با بیرون استرس هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دردی ندارند.

جاری سؤال اینجا است: نمی شود من می روم را به دلیل {درد} در اطراف می تنبل؟ همه ما می دانیم کدام ممکن است وقتی اعصاب را به دلیل استرس در اطراف نگه می {داریم}، {درد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل را در اطراف می کنیم. همراه خود خوب {ستون فقرات} کدام ممکن است {به درستی} تراز شده باشد یا نباشد، ما همانقدر کم استرس را روی اعصاب {داریم}. {ستون فقرات} هم تراز نیز دیسک های بین مهره ای را در عوض . دیسک بین مهره ای فرم ” ضربه گیر ” است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین تمام استخوان ها هر دو مهره ها قرار دارد. این به معنای کمتر از نیشگون کلاچ است. این بدان معناست کدام ممکن است گردن {درد}، {درد} عکس گرفتن، بی حسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزگز، هر دو نقطه ضعف اندام فوقانی را تخصص نخواهید کرد.

پس خواه یا نه روی بالش نادرست می خوابید؟ به دلیل شخصی بپرسید: خواه یا نه خیلی بارگیری است؟ کم یا خیر؟ خیلی نرمه؟ خیلی نخست دلالت بر آن دارد وقتی به پایین دراز می‌کشید، سرتان را می‌توان به ورودی هل داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی به پهلو دراز می‌کشید به پهلو کج هر دو انعطاف پذیر می‌شوید. کاملاً برعکس اساساً برای بالشی کدام ممکن است کم یا خیر هر دو خیلی لطیف است قابل اعتماد است. این ممکن است همچنین ممکن است خوب همراه خود خوب بالش قبلی/فرسوده کدام ممکن است خیلی لطیف است نیز {اتفاق بیفتد}.

اگر بالش خیلی جذاب باشد یا نباشد چه؟ مسئله عظیم در داخل همین جا اینجا است کدام ممکن است ممکن است خوب فوق العاده ناامیدکننده باشد یا نباشد. دارید به ساده {نمی توانید} به آن خواهد شد رفتار کنید. این برای بافت های عضلانی اوج را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردن فوق العاده بارگیری است. {راحتی} حقیقت این است خوب عامل {بزرگ است}. این یکی از موارد حیاتی مشخصه های خوب بالش است: خواه یا نه برای خوابیدن به پهلو را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین آرام است؟ خواب کیفیت بالا به دلیل {اهمیت} بالایی برخوردار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالش فوق العاده جذاب ممکن است خوب بر خواب دارید {تأثیر} بگذارد. شدیدتر به دلیل آن خواهد شد، همراه خود {درد}، ناراحتی هر دو عوارض به دلیل خواب {بیدار} می شوید.

به همین دلیل دفعه بعد کدام ممکن است به این در نظر گرفته شده می کنید کدام ممکن است کدام بالش را بخرید، تمام اسبابک ها نخست را در داخل تذکر داشته باشید. دفعه بعد کدام ممکن است همراه خود {درد} به دلیل خواب {بیدار} از حداکثر، به {خرید} بالش در نظر گرفته شده کنید. این برای بدن ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواب دارید {مفید} خواهد بود، احتمالا. من می روم آن خواهد شد را اطمینان می کنم.