{حمله} همراه خود چاقو به خانم دانشمند در مدرسه علوم پزشکی اصفهان | ضارب چه کسی است بود؟به گزارش همشهری وب مبتنی بر به نقل به دلیل ایسنا، نورالدین سلطانیان اظهار کرد: {متاسفانه} حادثه چاقو زدن به 1 دانشمند رخ دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی دانشجوی ترم ۴ پرستاری در داخل پی مشاجره، خانم همکلاسی شخصی را مورد اصابت چاقو قرار دانش است.

وی افزود: دانشجوی ضارب دارای اختلال عملکرد شخصیتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش به دلیل این نیز سابقه 2 ترم افتادگی به دلیل دانشکده را داشته است. این شخص ناشی از مسائل بدبینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارانوئید به دانشجوی دختری کدام ممکن است مشاور گروه بوده شک داشته کدام ممکن است این دانشمند تخلفات او می رود را به کمیته انضباطی گزارش دانش است.

سلطانیان در داخل خصوص سناریو دانشجوی خانم کدام ممکن است مورد اصابت چاقو قرار گرفته است، منطقی سازی داد: اکنون سناریو این دانشمند در داخل {شرایط} بدی نخواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرس نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت پزشکان پزشکی است، بعد از همه ادامه دارد بستری را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل بیمارستان خرس تذکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت است.

سرپرست محل کار ریاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط عادی دانشکده علوم پزشکی اصفهان خاطرنشان کرد: نیاز دارد در تلاش برای پیشگیری به دلیل حادثه‌های اینچنینی، {دانشجویان} دارای مسائل شخصیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سابقه افتادگی به دلیل دانشکده تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولاً خرس نظارت باشند. ضمن اینکه دانشکده علوم پزشکی اصفهان این چیزها رصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری می‌تنبل.

سلطانیان شکسته نشده داد: حیاتی است توالی‌های توصیه‌ای در مدرسه پرانرژی‌تر شوند به همان اندازه شاهد حوادثی به دلیل این بازو نباشیم.