جنایت هولناک با انتشار تصویر، نام و آدرس بسیجیان شریف دانشگاهپس از تخلفات اخیر در دانشگاه شریف، عناصر ضدانقلاب اقدام به پخش تصاویر تعدادی از دانشجویان بسیجی با تمام مشخصاتشان کردند.

این اقدام با انتشار اطلاعات خصوصی و حتی آدرس محل سکونت تعدادی از این دانشجویان همراه شد و باعث عزاداری تعدادی از دانشجویان شد.

ماجرا از این قرار است که پس از این اقدام، خبر بدی به همسر باردار یکی از دانشجویان بسیجی دانشگاه شریف رسیده و به دلیل باردار بودن، استرس و فشار پس از این خبر کودک را سقط جنین او کرده است.

یکی از دانشجویان برجسته دانشگاه شریف که با خانواده این دانشجوی داغدار صحبت کرده بود، این خبر را در توییتر اعلام کرد و عاملان این حادثه را “قاتل” خواند.