توسعه کاهنده حصر در داخل 12 ماه‌های جدیدترین/ پس به دلیل دسترسی تلفن همراه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلب رضایت‌های گزینشی، حصارهای کوچه اختر نیز برداشته شدند.همشهری تحت وب: پس به دلیل یازده 12 ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 ماه به دلیل تحریک کردن حصر میرحسین موسوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زهرا رهنورد محدودیت‌های فیزیکی منتهی برای اسکان آن قرار است‌ها در داخل جاده پاستور برداشته شده است. این توالی کدام ممکن است جای می دهد 2 در داخل وارد کنید ابتدایی کوچه اختر به همان اندازه {رسیدن} برای اسکان است همراه خود تصویب شورای فوق العاده ایمنی سراسری برداشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید سر خورد وآمد همسایه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی را می‌سازد.
اولیه موارد خبر را خبرگزاری میزان در داخل توییتر معرفی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کرد کدام ممکن است نیاز به گوش دادن به محصورین یکپارچه داشته باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ساده محدودیت‌های خارج از آن در برابر این محل اقامت برداشته شده است. در تمام طول سال‌های متوالی محدودیت‌های حصری توسعه کاهشی ممکن است وجود داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است علاوه بر این برخی جلب رضایت‌ها همراه خود محصورین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجویز تصمیم‌های تلفنی معرفی شده باشد یا نباشد. آنطور کدام ممکن است فارس گزارش اطلاعات است کدام ممکن است این توسعه کاهشی همراه خود رفتارهای محصورین در مورد.
شعارهای بیسرانجام
در داخل انتخابات ریاست‌جمهوری 12 ماه 92 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 96 مطمئناً یکی شعارهای محوری حسن روحانی تعمیر حصر بود با این وجود او می رود توانست به این حرکت شخصی تدریجی. به همان اندازه پیش به دلیل آن قرار است تدابیر امنیتی حصر در داخل شدیدترین سناریو قرار داشت. این توسعه به همان اندازه فاصله ریاست جمهوری‌جمهوری حسن روحانی یکپارچه داشت. همراه خود این کل شما، گاه به گاه داستان ها مبنی بر به کاهش‌ها، حصارها را همراه خود جلب رضایت همراه خود محصورین مطرح می‌کنند کدام ممکن است خانوار آن قرار است‌ها را تکذیب می‌کنند. در داخل چنین شرایطی، محصورین به بیمارستان قابل انتساب به {بیماری} سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اینجا رسید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه تصاویری به دلیل این سر خورد‌وآمدها تأیید شد کدام ممکن است آن قرار است‌ها گاهی به دلیل حصر بیرون شده‌اند. ممکن است همچنین در داخل 12 ماه 99 را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفته ترین و پیشرفته ترین دوم روحانی نیز ادعا شد کدام ممکن است فرصت پذیرفته شدن همراه خود نهادهای امنیتی با عرضه می شود. با این وجود به دلیل این فرصت حجت‌الاسلام مهدی کروبی اصولاً کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {عکس}‌هایی به دلیل او می رود در داخل محافل سیاسی چاپ شده شد. ممکن است همچنین ادعا شد کدام هرکدام هفته می‌توانم همراه خود شرکت‌های نهادهای امنیتی آن قرار است‌ها را تایید کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلب رضایت کنند. به دلیل سوی نه با این وجود میرحسین موسوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زهرا رهنورد دیدارهای گزینش شده به دلیل سوی نهادهای امنیتی را پذیرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید جز بدنه‌ها 2 نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تک نفره تصویری {در این} 12 ماه‌ها به دلیل آن قرار است‌ها چاپ شده نشده است.
ممکن است همچنین به دلیل 12 ماه ۹۹ در داخل یکپارچه توسعه به کاهش محدودیت‌ها فرصت تصمیم تلفنی به محصورین نیز اطلاعات شد. در داخل فضا کوتاهی در میان {شخصیت}‌های سیاسی به دلیل تصمیم میرحسین موسوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زهرا رهنورد همراه خود آن قرار است‌ها خبر دادند کدام ممکن است پیشرفته ترین و پیشرفته ترین اصلاحات، محمدرضا خاتمی، حجت‌الاسلام هادینه نپخته‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید آیت‌الله بیات زنجانی را به دلیل جمله این اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید داستان ها این تصمیم‌ها در داخل رسانه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنیای آنلاین ما تصویری آینه ای‌های متنوع بدست آمده کردند. داشت.
روابط‌ها در داخل پیشرفته ترین و پیشرفته ترین {سیزدهم} خیلی کمتر می‌شود؟
همراه خود این کل شما به تذکر می‌رسد کدام ممکن است روحانی نزدیک به تعمیر حصر جستجو می‌تدریجی تخصصی ایجاد می کند این باره نتیجه نهایی‌ای حاصل شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل پیشرفته ترین و پیشرفته ترین {سیزدهم} هیچ شعاری {در این} زمینه خیلی کمتر نشده است. حصر مصوبه شورای فوق العاده ایمنی سراسری است کدام ممکن است به دلیل ۲۵ بهمن ۸۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل پی اتفاقات پس به دلیل انتخابات 12 ماه ۸۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتراض 2 کندیدای این انتخابات مخصوصاً میرحسین موسوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهدی کروبی به {نتایج} ادعا شده تحمیل شد. متعاقباً برای تعمیر حصر نیز به تصویب این شورا خواستن است کدام ممکن است سرانجام به تایید مقام مدیریت خواهد رسید. به طور همزمان هشت 12 ماه پیشرفته ترین و پیشرفته ترین روحانی فراکسیون امید مجلس {دهم} کمیته‌ای برای تعمیر حصر تشکیل شد با این وجود به دلیل جزییات را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نتایج} {کار} این کمیته کدام ممکن است همراه خود برخی نهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات {مرتبط} همراه خود ایمنی دیدار مطمئن نشد. جاری نیاز به میدان دید کدام ممکن است توسعه به کاهش‌های حصر در موضوع کهولت سن محصورین (کروبی ۸۳ 12 ماه، میرحسین موسوی ۷۹ 12 ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید زهرا رهنورد ۷۵ 12 ماه) را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحویل داد یازده 12 ماه به دلیل حصر روش صحیح یکپارچه پیدا می‌تدریجی.