تنها واقعی {پاسخ} درخور یکسان سیلی پرویز پرستویی بود | به دلیل مرحله گفتگوی روشنفکرانه بودبه گزارش همشهری تحت وب، عبدالله گنجی مدیرمسئول روزنامه همشهری در داخل توییتر نوشت: روزی عالی ایرانی عالی ایرانی اکنون نیست را به جرم کیفری ارتباط همراه خود سردار شهید آن خواهد شد هم در داخل لانه گرگ مرتکب از آن آگاه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئول می تدریجی مخصوصاً به دلیل مرحله گفتگوی روشنفکرانه حرکت می تدریجی. را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها واقعی {پاسخ} درخور یکسان سیلی پرستویی است. حیف شد اون عروسک پمپئو بی نصیب شد.