تقدیر قالیباف به دلیل درایت دولتمردان به مهار کرونابه گزارش همشهری‌وب مبتنی بر به نقل به دلیل فارس، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در داخل آیین افتتاحیه بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهمین نمایشگاه در سراسر جهان قرآن کریم مصلی تهران برگزار شد،‌ ضمن گرامیداشت شهدای سلامت، گفت: جا دارد کدام ممکن است به دلیل {مدیران} را انتخاب کنید و انتخاب کنید زحمتکشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دولتمردانی کدام ممکن است همراه خود دردسر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجاهدت توانستند بر ویروس منحوس کرونا پیروز شوند تقدیر کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این جز همراه خود درایت دولتمردان گران قابل انجام نبود.

وی نزدیک به جایگاه مذهبی ماه مبارک رمضان خاص داشت: در وسط ای کدام ممکن است توفیق خدمت در داخل نیروی انتظامی داشتم، شاهد بودم کدام ممکن است معنویت ماه مبارک رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکی این ماه در همه زمان ها اینگونه بود کدام ممکن است بیش از۷۰ شانس جرائم در داخل ملت با هیچ اقدام ایمنی به دلیل جرم کیفری به مقیاس عقب می کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بدان معنی است کدام ممکن است این ماه چقدر گران است.

قالیباف ضمن تاکید بر اینکه اگر {هرکدام} به دلیل فشارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوادث کدام ممکن است برای ما گذشت {برای هر} گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت یکی دیگر اتفاق می افتاد آن خواهد شد گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت به دلیل هم می پاشید، ذکر شد: انقلاب اسلامی بر مقدمه باورهای قرآنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آگاه باشید مردمان برجای شخصی ایستاده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این از دوام برخاسته به دلیل آفتاب قرآن در داخل دل گروه ما هست.

رئیس مجلس همراه خود خاص اینکه همراه خود ۳۰ روز ماه رمضان همراه خود مشخصه هایی کدام ممکن است خالق ممکن است باشی در داخل آن خواهد شد قرار اطلاعات مواجه هستیم، ذکر شد: به نظر می رسد مانند است اگر ما این را به دلیل حالت عالی نمایشگاه رشد کردن {یک مجموعه} مسابقه کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل کل شما قابلیت‌های خارج از آن ملت مخصوصا در داخل منطقه آثار هنری استفاده بیشتر از کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به قابلیت های مردم در داخل بخش آثار هنری انتخاب دهیم، طولانی مدت احتمالاً خواهد بود.

وی همراه خود خاص اینکه به دلیل قابلیت های مردم در جای دیگر غفلت شده است، گفت: خداباوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان‌باوری همواره ما را در داخل منطقه های مختلف به پیروزی رسانده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ذکر شد: رئیس انقلاب بارها و بارها بر فروش سنت قرآنی تاکید داشته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید همیشه به این ماده آگاه باشید کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بتوانیم روح گروه در داخل ماه مبارک رمضان را همراه خود ماه‌های نه کاملاً متفاوت کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این {کار} را می توانیم بیشتر مبتنی بر فناوری های روز مشارکت در دهیم.