تصاویر هولناک از یکی از ستون‌های ساختمان متروپل
برج های دوقلوی متروپل یک پروژه ساختمان سازی هلدینگ عبدالباقی واقع در خیابان امیری آبادان، ایران بود. این دو برج قرار بود با دو پل شیشه‌ای در طبقات سوم و ششم به یکدیگر متصل شوند. برج شماره دو متروپل دوم خرداد پیش از آن که به بهره برداری برسد، بر اثر شکست سازه های فروریخت و ۳۷ قربانی کامل گرفته شده است.