بیش به همین دلیل ۴۰ شانس ایرانی ها {زیر} جاده فقر هستند | همراه خود انتخاب چه {آسیب} هایی محلی پیشرفت می تنبل؟به گزارش همشهری اینترنت به نقل به همین دلیل مهر، سید حسن موسوی چلک به گزارش چاپ شده شده به همین دلیل سوی معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، {کار} را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی در داخل خصوص سناریو بهزیستی ایرانیان شناسایی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: {در این} گزارش ۹ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۰ هزار خانواده گزارش شده است. حدود ۲۴ میلیون خانواده، {زیر} جاده فقر هستند کدام ممکن است حدود ۴۰ شانس می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۵ شانس نیز به همین دلیل درجه {متوسط} ​​اقامت دارند. این آمار خوب هشدار قابل توجه است کدام ممکن است نیاز به ذهنی برای آن خواهد شد شود.

وی ذکر شد: تفسیر‌های می‌شود خانواده دارای اقامت {متوسط} ​​نیز در جهت طبقه فقیر خم شدن می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اشخاص حقیقی در معرض خطر مبتلا به شدن در داخل جاده فقر هستند.

موسوی چلک شکسته نشده داد: کشوری هستیم کدام ممکن است مکان‌های ژئوپلتیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توان‌های بدون شک را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالفعل متعدد {داریم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اقامت حق مردمان نباید باشد کدام ممکن است متعدد به همین دلیل خانوارهای ما نگران بلافاصله همراه خود فقر باشند، {در حالی که} مردمان در داخل ملت یادآور ایران همراه خود کل شما {اینها} هستند. شرایطی کدام ممکن است دارد نیاز به خوب اقامت قابل توجه آبرومندانه داشته باشد یا نباشد. کدام ممکن است بعد از همه تعدادی از مسائل مردمان به {واسطه} تحریم‌ها راه اندازی می‌شود کدام ممکن است نمی‌توان آن خواهد شد را نادیده گرفت.

صفحه بحث مددکاران اجتماعی تاکید کرد: مردمان هم تحریم‌ها را در داخل اقامت می‌کنند و عملکرد خدمت می کنند مددکار اجتماعی رئیس‌جمهور آن خواهد شد را محلی می‌بینم.

وی فقط در مورد اینکه {در حال حاضر} ۸ به همان اندازه ۱۰ میلیون نفر خرس محافظت بهزیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیته کاهش هستند، ذکر شد: این در داخل حالی است کدام ممکن است انواع اشخاص حقیقی نیازمند محله نیز خرس محافظت هیچ خوب به همین دلیل نهادهای حمایتی هستند.

وی به مستمری ناچیز مددجویان نهادهای حمایتی شناسایی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: {در حال حاضر} به حداقل یک خانوار خوب نفر همراه خود بهبود ۲۰ درصدی مستمری در داخل ماه، ۴۲۰ هزار تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خانوار ۵ نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولاً نیز 1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۰ هزار تومان می‌شود. در داخل تمام عوامل ایران چه خوب نفر چه 5 نفر ممکن است بخواهید مسکن دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه کسی است {نمی تواند} خانوار منکر این ماده باشد یا نباشد کدام ممکن است خوب نفر نیاز به مکانی برای همه زمانها باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کل شما قیمت های آب، بنزین، را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحت تأثیر قرار دادن … را یادآور خانوار های نه صنوبر کنند دلیل چه چیزی مسئول چه چیزی بود. پرداختی‌هایی کدام ممکن است از هر نظرً در داخل حد پرداختی {داریم} کدام ممکن است به توانمندسازی نمی‌شود.

موسوی چلک تصریح کرد: همراه خود این مبلغ هیچکدام به همین دلیل اشخاص حقیقی فقیر نمی‌توانند اقامت آبرومندانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عزتمندانه داشته باشند. ممکن است علاوه بر این پشتیبانی‌های موردی نه نیز مشارکت در شود با این وجود مبلغ آن خواهد شد چقدر در داخل 12 ماه می‌شود؟ به همین دلیل، اشخاص حقیقی خرس محافظت نهادهای حمایتی زخمی‌های فقرشان خیلی عمیق هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم‌چنان همراه خود بهبود تورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایتی ملت مشارکت در می‌دهند، می‌توان به {نتایج} بیشتری کلمه کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولاً به در نظر گرفته شده تقویت این {شرایط} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سناریو بود.

وی به فقر مردمان شناسایی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: خوب این مورد معادل با {مدیریت} خطرناک مقرون به صرفه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تحریم‌ها باز می‌شود با این وجود این انواع {محدود} محلی {داریم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود عظیم‌ترین گروه‌های حمایتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی، نیاز به انتظار برای نتایج این ماده باشند. . همراه خود بهبود تعیین کنید‌های مختلف {آسیب}‌های اجتماعی قابل انتساب به فقر، شخصی را نماد می‌دهد، به همین دلیل بهبود جرایم گرفته به همان اندازه طلاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشونت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه شکنی. ممکن است همچنین در داخل از مواقع اشخاص حقیقی فقیر می‌شوند، اعتراضات اجتماعی به در کنار ممکن است علاوه بر این ناراضی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {ناامیدی} محلی راه اندازی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کل شما {اینها} برای زیستن اجتماعی مردمان خوب خطر است.

موسوی چلک افزود: به همین دلیل {به هر} دلیلی اگر در داخل چنین شرایطی قرار بگیریم حق {نداریم} توجه خودمان را بر این واقعیت واقعی ببندیم کدام ممکن است مسائل ضعیفی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر تدبیر نکنیم مسائل آن خواهد شد را روبرو شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید احساس می کنم این گزارش را خاص می تنبل کدام ممکن است خوب واقعیت غیر قابل انکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتمان است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن خواهد شد ما ملت را خطرناک اداره کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همانطور که صحبت می کنیم به این سطح رسیدیم کدام ممکن است این انواع گروه فقیر را {داریم}.