به شکسپیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آدم‌هایی به دلیل {زیر} طبقه {متوسط} ​​آدای ایمان کرده‌ام | تئاتر مبتکر برای دیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوش دادن به آن، منطقی مبتکر برای همه شما حواس ماست


به شکسپیر و آدم‌هایی از زیر طبقه متوسط ​​آدای دین کرده‌ام |  تئاتر هنری برای دیدن و شنیدن، بلکه هنری برای همه حواس ماست همشهری وب مبتنی بر، شقایق عرفی‌نژاد: همین جا 9 روحی هست کدام ممکن است بر پسرش به نظر می رسد شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بگوید به {قتل} رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 هملتی کدام ممکن است آرزو می کنند انتقام {قتل} پدرش باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمیز کردن با دیوانگی بزند. همراه خود دیدن هملت پایین کوهی کدام ممکن است خانوار بزرگی را می بینید کدام ممکن است به دلیل شهرهای متخلف ایرانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود بدبختی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فریب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دروغ گفتن هایشان نگران است. ابراهیم پایین کوهی در داخل کارهای دیگرش هم تأیید شد به تئاتر ناب است. تئاتری برخاسته به دلیل همین سرزمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دور نگه داشتن از چشمداشت اقتصادی. همراه با او در داخل هملت پایین کوهی کدام ممکن است اخیراً در داخل سالن چهارسوی تئاتر کلان شهر تحمیل می تواند باشد، صحبت می کنیم یکپارچه می خوانید:

بدست آورده اید به دلیل جمله کارگردانهایی هستید کدام ممکن است نه زیاد به اقتباس گذشت‌اید. هم ۳ {کار} به دلیل کارهای شکسپیر اقتباس کرده‌اید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم فینال انار دنیا را به دلیل بختیار علی. چه یک چیز در داخل اقتباس به دلیل اجرا می کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار ادبی برایتان زرق و برق دار است؟

در داخل تئاتر «تی تووک» ۳ دسته {کار} {داریم}. منصفانه دسته به دلیل محتوای متنی های شخصی من می روم هستند کدام ممکن است اورجینال هستند. منصفانه دسته اقتباس‌های من می روم به دلیل رمان‌هاست. درست مثل کاری کدام ممکن است به دلیل بوف کور را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیکر فرهاد همراه خود هم است به تماس گرفتن «راه به منصفانه کولی خودداری کنید خروس دریایی را روی آب خورد» کدام ممکن است به ساده در داخل بندرعباس انجام شده است. همینطور رمان درست مثل آب برای آب نبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فینال انار دنیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه اقتباس هم من حتی دارم کدام ممکن است باقی مانده است به صحنه نیامده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقیقت این است رادیکال کننده سه‌گانه رئالیسم جادویی رمان‌هاست به اسم خدای چیزهای کودک نوپا. فاز یکی دیگر به دلیل کارها هم به دلیل نمایشنامه‌هاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها واقعی {کسی که} به دلیل او می رود اقتباس کرده است، شکسپیر است کدام ممکن است مربی تمام دوران‌هاست. او می رود را خودم خیلی خودم می‌دانم را انتخاب کنید و انتخاب کنید درک ارتباطی همراه خود آثارش من حتی دارم. با این وجود این نمایشنامه آخری مخصوصاً هملت، به ساده منصفانه اقتباس تماتیک است.

همین را می خواستم بپرسم. {در این} {نمایش} به ساده منصفانه ارتباط تماتیک همراه خود هملت شکسپیر ممکن است وجود داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارجاعات تا حدودی دیالوگها به آن قرار است می‌شود. درست مثل {جایی} کدام ممکن است به سم ریختن در داخل گوش ردیابی پاپ می‌تنبل.

منصفانه جمله به دلیل یان کات دانستن درباره اقتباس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دراماتورژی خیلی روی من می روم تاثیر گذاشته است. او می رود می‌گوید اقتباس تجاوز به تأثیر اساسی است. ولی تجاوزی در کنار واقعاً احساس. بعد از همه در داخل باره هملت پایین کوهی هم منصفانه شیطنت پست مدرنیستی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم آدای ایمان من می روم به شکسپیر. کل شما این {نمایش} تا حد زیادی همراه خود بیهوش تعیین کنید گرفت. متعاقباً خیلی دنبال منطق نبودم.

تا حد زیادی منطقی سازی میدهید؟ چطور همراه خود بیهوش تعیین کنید گرفت؟

همراه خود گروه، نمایشی را کدام ممکن است متنش به دلیل من می روم است، به اسم «یخ زمین کف دست بخار می‌شود» {کار} می‌تنبل. در دسترس منصفانه 12 ماه همراه خود فواصل مختلف در حالی که باردار هستید این {کار} را در داخل بندرعباس اعمال ‌کردیم. {در این} مدت زمان من می روم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاتا عابدی به بندر می‌رفتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعمال می‌کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برمی‌گشتیم. یکی از آنها در نظر گرفته روزهایی کدام ممکن است من می روم برای اعمال به بندرعباس می‌رفتم، منصفانه موارد مفهوم‌ای به ذهنم به اینجا رسید نزدیک به پیرزنی کدام ممکن است جوانی کشته می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلاهایش دزدیده می‌شود. این را همراه خود گاتا مطرح کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقبال کرد به دلیل مفهوم‌ای کدام ممکن است هیچ یک چیز نبود، ولی دین داشت می‌شود به دلیل این {کار} خوبی بیرون از در آورد. منصفانه شبه قالب {کار} {درآمد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد به دلیل منصفانه ماه در داخل بندرعباس {کار} را اعمال کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمایل {کار} پیدا شد.

با بیرون این کدام ممکن است متنی داشته باشید؟

مطمئنا ولی قالب را داشتیم. در داخل حین تحمیل من می روم دیالوگ‌ها را به بازیگرها می‌دادم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همینطور پیش رفتیم کدام ممکن است از هر نظرً بازیگران متوجه نمی‌شوند کدام ممکن است این دیالوگ‌ها آمدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل کی می‌توانند آن قرار است را تکرار کنند. همراه خود همین روش 2 ماه اعمال را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل بندرعباس اجرای پایه‌ رفتیم کدام ممکن است استقبال خوبی به دلیل آن قرار است شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی در داخل 2 سانس تحمیل شد. بعد هم به تئاتر شهریم.

هملت به دلیل مکان پیدا شد؟

نمی‌دانم. هگل منصفانه جمله دارد کدام ممکن است می‌گوید هرآنچه می‌بینیم ما را به دلیل دیدن عامل یکی دیگر {محروم} می‌تنبل. این جمله همه وقت همراه خود من می روم بود. این {نمایش} هم در داخل بزنگاه‌های {تاریخی} زیستشان آدم‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری در مورد‌هایی هستند کدام ممکن است سرنوشتشان را عوض می‌کنند. به دلیل این منظر خیلی به {سرنوشت} هملت کدام ممکن است تمام مدت زمان تصمیمش را به تعویق می‌اندازد، در دسترس است. {انگار} زیست اجتماعی این آدم‌ها همه شما مدرنی را {در این} {نمایش} اقامت می‌کرد. دلیل این است خاطر یکسان روزهای اول اعمال اسمش را تصمیم گیری در مورد کردم.

پس اگر از هر نظرً حتی اسم هملت را به دلیل روی کارکردم اتفاقی برایش نمی‌افتد؟

9 پست مدرنیست‌ها مفهمومی‌ به اسم دروغ گفتن عظیم دارند. عملکرد من می روم فقطً این نبود، ولی پست مرسوم ، مد روز‌ها را می‌گویم. همراه خود مفهوم دروغ گفتن عظیم بدست آورده اید اسمی را برای نقاشی تصمیم گیری در مورد می‌کنید، ولی جایگزین آن قرار است را می‌دهید. باشد که می تواند یک باشد پست ورزشی مدرنیستی در داخل غرب می‌شود، ولی همه چیز دوباره می‌گویم نزدیک به من می روم تا حد زیادی به خاطرم به هملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسپیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلخوری کردن‌هایی این آدم‌ها وجود داشت، باعث شد این {کار} را بکنم.

به دلیل رئالیسم محضی {کار} می‌بینیم. راه به به این رئالیسم رسیدید کدام ممکن است تماشاگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازیگر را فعلاً ای می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید از هر نظرً تماشاگر گاهی شک می تنبل کدام ممکن است واقعاً در حال وقوع است هر دو اعمال می تواند باشد؟

برای من می روم خیلی دلپذیر است کدام ممکن است تماشاگرها را این را می‌گویند. برای منی کدام ممکن است میزان آن قرار است در داخل کارهای قبلی جاده کشی بود، این خیلی ظاهرا. {در این} {کار} شناخته شده به عنوان خالق را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردان 2 دردسر مهمی کردم. {پنهان} شدن نمایشنامه‌نویس را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامرئی شدن کارگردان. حتی وقت‌ها تماشاگرهایی کدام ممکن است تئاتر بین شغل‌ای خیلی نه زیاد، می‌گویند {اینها} بداهه اتفاق می‌افتد. ولی دوم به روز میزانسن اطلاعات شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام دیالوگ ها به دلیل در گذشته نوشته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیکس شده است. به نظرم حیاتی‌ترین عامل در داخل منصفانه اجرای ناتورالیستی اینجا است کدام ممکن است کارگردان قرار گرفت. کارگردان خیلی وقت‌ها هم شناخته شده به عنوان منصفانه آرتیست شهوت دیده می‌شود. مخصوصاً می‌خواهد نماد دهد کدام ممکن است چه میزانسنی اطلاعات است، با این وجود {در این} {کار} تمام عملکرد من می روم این بود کدام ممکن است کارگردانی دیده نشد. روزی کدام ممکن است کارگردان سودآور را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دست آورد است. درست مثل گریم خارق العاده کدام ممکن است گریمی ‌است کدام ممکن است دیده نشد، کارگردانی {نمایش}‌های نااتورالیستی هم به صورت جداگانه همینطور است. هر چند اولیه کاری است کدام ممکن است به این تعیین کنید روی صحنه می‌آورم. ولی به دلیل در گذشته به دلیل آشنایی همراه خود کارهای ابسن داشتم هر دو نصرت‌الله نویدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایشنامه سگی در داخل خرمن جا احترام زیادی قائلم. هر چند دیر یا زود عباس نعلبندیان نمایشنامه‌نویس رایج من می روم بود.

کدام ممکن است هیچ نسبتی همراه خود رئالیسم ندارد.

مطمئنا ولی دیر یا زود کدام ممکن است کارهای ابزورد می‌کردم او می رود رایج من می روم بود. به نظرم تئاتر ایران معضل تمیز شدن به دلیل مطالب محتوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید {حرکت} در جهت فرمالیستی است آن قرار است بین میرود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 {کار} فرمالیستی تمیز به دلیل معنا نخواهد بود. در داخل پیش بینی گودو منصفانه بیانیه مطبوعاتی علیه سرمایه‌{داری} است، با این وجود وقتی در داخل ایران تحمیل می‌شود، به دستگاه سرمایه‌{داری} را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه کالای {لوکس} می‌شود. به صورت جداگانه وضعیت امور مقرون به صرفه همه وقت در داخل مرحله {متوسط} ​​خاستگاه {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {کار} من می روم آدای دینی به طبقه {زیر} {متوسط} ​​است. افرادی که احتمالاً در داخل اقامت‌شان از هر نظرً تئاتر نبینند. ولی زیست ممکن است تقریباً در مورد توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خریداری شده من می روم به دلیل گروه در داخل نمایشم روی صحنه است.

{در این} {نمایش} کدام ممکن است می‌گویند همه شما {شخصیت}‌ها روی دیگرشان را نماد می‌دهند. تنها واقعی برکه است کدام ممکن است بدون در نظر گرفتن این شوهرش را کشته، با این وجود نمی‌توانم او می رود را مسئول بدانم. او می رود می‌تواند تصویر آدم‌هایی باشد یا نباشد کدام ممکن است {زیر} موارد دروغ گفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید فریب دیگران له می‌شوند.

احتمالاً برکه مبتلا‌ترین آدم روی صحنه باشد یا نباشد، ولی مبتلا محض {نمایش} مرد کوچکش، ‌هامون، است کدام ممکن است او می رود را روی صحنه نمی‌بینیم. اوهای فناوری این خانوار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید استرس خانوار به دلیل همه شما طرف او می رود را مبتلا کرده است. وقتی با بیرون بی انصافی به محتوای متنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل ظاهر شد کنیم، خیلی به دلیل {شخصیت}‌ها مبتلا‌اند. هیچکدامشان در داخل وضعیتی {که دارند}، رستگار هستند. پدر یا مادر حیاتی‌ترین آدم‌ها {در این} مکان اسفبارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه شما ممکن است درست مثل پسرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دختر‌ها مبتلا می‌شوند. ولی به قول بدست آورده اید برکه تا حد زیادی دارد، چون تصویر معصومیت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامطلوب در جهت یکی دیگر سوق اطلاعات شده است. همه شما دچار این فاجعه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبتلا می شوند، ولی مبتلا اساسی هامون است.

کدام ممکن است تصویر فناوری بلند مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید روح معصومی است کدام ممکن است به کما گذشت است.

مطمئنا

به شکسپیر و آدم‌هایی از زیر طبقه متوسط ​​آدای دین کرده‌ام |  تئاتر هنری برای دیدن و شنیدن، بلکه هنری برای همه حواس ماست

پاپ هملت شاه خارق العاده است کدام ممکن است غیابش باعث آشوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتفاقات نمایشنامه می تواند باشد. ولی در داخل همین جا پاپ فقط {شخصیت} یکی دیگر دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل تضاد همراه خود پاپ هملت است. در داخل آخر هم می‌بینیم کدام ممکن است دزدی است کدام ممکن است دزدیده می‌شود.

بعد از همه من می روم او می رود را همراه خود پاپ هملت ارزیابی {نکردم}. ولی همه وقت پاپ در داخل تعیین کنید استاندارد شناخته شده به عنوان ستون خانوار لازم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی به دلیل کارکرد عرفی خودش بیرون می‌شود، باعث اضمحلال خانوار می‌شود. پاپ دیالوگی دارد کدام ممکن است به {مادر} میگوید مسجد میروی در نظر گرفته شده محل اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید زندگیت ممکن است باشی؟ مخصوصاً هر قسمت را گردن ماد می‌اندازد. به 2 به همان اندازه پسرهایش می‌گوید فدای برکه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نعمت بشوئید. مخصوصاً آن قرار است 2 به همان اندازه مورد بررسی اجمالی هستند. می‌خواهد کودک‌هایی را کدام ممکن است نسبت به آن قرار است 2 مرد اهل‌ترند، گروگان بگیرند. به در نظر گرفته شده خوشگذرانی خودش است. موزه اقامت را مناسب نگذاشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا کدام ممکن است می‌بینند موضوع امور به دلیل کف دست معاصر گذشت، می‌خواهند اقامت‌ای بسازند. درست مثل این کدام ممکن است ما را کدام ممکن است بی رنگ شده رها کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جای یکی دیگر برویم. نیاز به همین جا را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار را مناسب کنیم. 9 این کدام ممکن است رها کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برویم. چون تفکری کدام ممکن است اصلاح نمی‌تنبل. انسان تفکرش را هم همراه خود خودش در همه مکان ها می‌برد. جمله معروفی هست کدام ممکن است می‌گوید انسان به جهان اضافه می‌شود، ممکن است باشی را می‌دهد. پاپ همراه خود ناپایدار کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید دزدی کردن به دلیل مرد خودش می‌خواهد وضعیت امور خودش را اصلاح دهد، {در حالی که} وضعیت امور قابل اصلاح نخواهد بود، چون در نظر گرفتن نیاز به عوض شود.

نزدیک به زبان تا حدودی صحبت کنیم. خیلی جذاب بود کدام ممکن است از هر نظر معین نبودید زبان فقط فارسی باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تماشاگری کدام ممکن است مرکز چهارراه ولیعصر تهران {کار} را می‌بیند، تمام دیالوگ‌ها را متوجه می‌شوید.

متوجه شدن زبان بخشی به دلیل {کار} کدام ممکن است بندری است، برای تماشاگر غیر بندری غیر قابل تصور است. با این وجود آنچه لازم است، حس بازیگران روی صحنه را انتخاب کنید و انتخاب کنید زبان بدن ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ‌های آنهاست کدام ممکن است حرف را منتقل می‌تنبل. تئاتر مبتکر برای گوش دادن به آن نخواهد بود. این ناقص را انتخاب کنید و انتخاب کنید لقمه کنار هم قرار دادن به تماشاگر ارائه است. تئاتر حتی مبتکر برای دیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوش دادن به آن هم نخواهد بود. تئاتر مبتکر برای تمام حواس ماست. به همان اندازه {جایی} کدام ممکن است {اجازه} می‌داد، سعی کردم حس‌های تماشاگران درست مثل بویایی را هم به {کار} بگیرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی حس ششمش را برای جستجو کردن دزد طلاها {حرکت} کنم. بندرعباس کدام ممکن است زادگاه من می روم است درست مثل تهران مبتلا به اعضای خانواده مختلف است. در داخل {نمایش} هم همین را می بینیم. مخصوصاً پاپ بندری است، {مادر} کرمانی است، دختر دوم یزدی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید عروس شمالی است. خانم به عنوان یک نتیجه این آگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی است تا حد زیادی فارسی حرف می‌زند، پسری کوچه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده است، تا حد زیادی بندری حرف می‌زند. پسری کدام ممکن است تمایل‌های چپی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌خواند فارسی حرف می‌زند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پسری کدام ممکن است تمایل‌های غیر سکولار دارد، به دلیل همین ادبیات می‌تنبل. تغییرات گویش به جز اینجا است کدام ممکن است به قول بدست آورده اید برای تماشاگر می‌تواند باشد یا نباشد، آن را به راه زیباشناسی {یک بار دیگر} به یاد ما می‌تنبل کدام ممکن است ایران به ساده تهران نخواهد بود. اعضای خانواده مختلف در داخل کل شما ایران همراه خود زبان‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گویش‌های مختلف اقامت می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاز مهمی به دلیل این سرزمینند. من می روم در داخل اقامت کرده‌ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به {کسی که} تمام اقامت‌اش در داخل تهران {بوده است}، تا حد زیادی {در این} جنوب مستعد قرار گرفته‌ام کدام ممکن است گویش‌ها کشف نشده نابودی‌اند. همه شما در نظر گرفته شده می‌کنند فارسی به شکلی کدام ممکن است همین الان حرف می‌زنیم، {درست است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی می‌کنم به کودک‌هایشان به ساده فارسی یاد بدهند. در داخل صورتی کدام ممکن است این زبان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید لهجه ها چیز خارق العاده در مورد های این سرزمینند. ممکن است بخشی به دلیل سنت ما هستند کدام ممکن است نیاز به به نسلهای موارد زیر منتقل شوند. من می روم همه وقت هم زبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات من حتی دارم دلیل این است علت ایجاد می‌خواستم این تغییرات را در داخل {کار} داشته باشم.

{در حالی که} این صحنه به دلیل خیلی فاز‌های ایران مشاور {داریم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیتی کدام ممکن است می‌بینیم به تمام ایران تعمیم اطلاعات می‌شود.

مطمئنا می‌توانیم وضعیت امور باکلاس ایران را ببینیم آن قرار است کنکاش می‌شود.

اقتباس های بدست آورده اید به دلیل شکسپیر همراه خود این {نمایش} تمام می تواند باشد؟

9 سه گانه من می روم همراه خود این {کار} رادیکال نمی‌شود. باشد که می تواند یک باشد تأثیر بی طرفانه است. سه‌گانه‌نامه‌های شکسپیر یکی از آنها در نظر گرفته مکبث‌ها همراه خود اسم «تنها واقعی {سگ} اولی می‌داند کدام ممکن است چرا پارس می‌تنبل، مکبث» {دومی}‌ «تنها واقعی خرچنگ خودساخته در داخل ملافه‌ها محل اقامت می‌تنبل، آتللو» بود کدام ممکن است اولیه اجراش شد. سومی‌ هم اقتباسی به دلیل نمایشنامه {طوفان} به اسم «تنها واقعی گربه جن‌گرفته جیغ نمی‌کشد، میراندا» است. سه گانه من می روم همراه خود شکسپیر همراه خود {اینها} رادیکال می تواند باشد. ولی نمی‌دانم بعد به دلیل این همه چیز دوباره شکسپسر می‌روم هر دو 9. الان می‌دانم {کار} موارد زیر‌ام منصفانه {کار} اورجینال است، مگر این کدام ممکن است اقتباس انقدر زورش نه زیاد باشد یا نباشد کدام ممکن است خودش را تحمیل تنبل.