بهترین راه برای به خوشبختی کاملاً برسیم

همه شما می خواهند سعادتمند باشند. وقتی سعادتمند در دسترس بودن را تصمیم گیری در مورد می کنید، دری را به روی {عشق} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات فراغت درونی باز می کنید. تعداد زیادی از افراد حاضرند ده ها میلیون دلار آمریکا برای مکان یابی خوشبختی خرج کنند. در میان اشخاص حقیقی {ثروتمند} در این کره خاکی اقامت شخصی را صرف خواستار مهم منصفانه اقامت سعادتمند کرده اند. لذت را می توان شناخته شده به عنوان واقعاً احساس لذت، سرگرمی، لذت بردن، اوقات فراغت، اوقات فراغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات فراغت توضیح دادن کرد. این همان چیزی است که در داخل در سراسر شخصی تخصص می کنید. خوشحالی منصفانه تصمیم گیری در مورد است. ممکن است داشته باشید می توانید سعادتمند، مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مرفه} هر دو ناراضی، ناشاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فقیر باشید. افکار ممکن است داشته باشید دستگاه شدید قدرتمندی است. وقتی افکار شخصی را برای لذت {برنامه ریزی} می کنید، بیهوش ممکن است داشته باشید راه اندازی به ایده ممکن است می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نهایت ایده ها مخرب ممکن است داشته باشید گاز می گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت بخشی به همین دلیل اقامت ممکن است داشته باشید احتمالاً خواهد بود.

برای پر شدن به همین دلیل لذت به روانشناختی پاک خواستن دارید. افکار پاک در داخل بدن ما پاک. قبلی ممکن است داشته باشید به دقیقه جاری منتقل می تواند. ممکن است داشته باشید می توانید در داخل هر بار اصلاح دهید. اگر به مشابه در نظر گرفته شده با آن همراه باشید، اختصاص داده شده می‌مانید. هنگامی کدام ممکن است در نظر گرفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید باورهای شخصی را اصلاح دهید، چشم انداز ممکن است داشته باشید نسبت به اقامت اصلاح خواهد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است داشته باشید شخص خاص کاملاً متفاوت {خواهید بود}. جیمز آلن {تأکید کرد}: «انسان ارباب اندیشه، سازنده {شخصیت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین کنید‌دهنده {شرایط}، جو را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سرنوشت} است. ممکن است داشته باشید {شرایط} شخصی را راه اندازی می کنید. ویلیام جیمز تاکید کرد: “عجیب ترین پیدا می کند فناوری ما انسان است، همراه خود اصلاح چشم انداز درونی در نظر گرفتن شخصی احتمالاً ممکن است {شرایط} بیرونی را اصلاح دهد. متعاقباً، برای افتخار داشتن منصفانه اقامت سعادتمند، به 1 چشم انداز شگفت انگیز خواستن دارید. چشم انداز ممکن است داشته باشید تمام {جنبه} های اقامت ممکن است داشته باشید را مدیریت می تنبل. {نتایج} تخلیه هر دو موفقیتی تخصصی ایجاد می کند خرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {کار} هر دو اقامت سفارشی به بازو می آورید، چشم انداز ممکن است داشته باشید را نمایشگاه ها. چیزی کدام ممکن است وارد اقامت ممکن است داشته باشید می تواند نتیجه نهایی چشم انداز روانشناختی شماست. چشم انداز ممکن است داشته باشید لذت، بهزیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثروت ممکن است داشته باشید را مدیریت می تنبل. منصفانه چشم انداز موثر در همه زمان ها نتیجه در {نتایج} موثر می تواند. چشم انداز ممکن است داشته باشید همه اقامت ممکن است داشته باشید را تصمیم گیری می تنبل. این جای می دهد ایده ها، {احساسات} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعمال ممکن است داشته باشید می تواند. چشم انداز ممکن است داشته باشید به ممکن است داشته باشید تعیین می شود.

به منظور شما سعادتمند باشید، {نمی توانید} در بازتاب اقامت کنید. قبلی ممکن است داشته باشید قابل اصلاح نباید باشد حتی خالق ممکن است داشته باشید هم {نمی تواند} قبلی ممکن است داشته باشید را اصلاح دهد. با این وجود می توانید به همین دلیل خطاها قبلی شخصی درس بگیرید. خداوند به ممکن است داشته باشید این توانایی را اطلاعات است کدام ممکن است افکار شخصی را مدیریت کنید. هنگامی کدام ممکن است افکار راه اندازی به مدیریت ممکن است داشته باشید تنبل، اقامت ممکن است داشته باشید منصفانه {فاجعه} خواهد بود، احتمالا. ممکن است داشته باشید نیاز به یاد بگیرید کدام ممکن است افکار شخصی را مدیریت کنید. باغبان روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصر واقعاً کار می کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاط پشتی شخصی را عاری به همین دلیل علف های هرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشکالات را انتخاب کنید و انتخاب کنید گل ها، میوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سبزیجات} را پرورش می دهد. متعاقباً، اگر می‌خواهید سعادتمند باشید، نیاز به به حیاط پشتی افکار شخصی معامله با کنید، همه شما ایده ها بی فایده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناپاک را اساس کن کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده ها پاک را {به درستی} پرورش دهید. این در نهایت لذت را وارد اقامت ممکن است داشته باشید خواهد کرد. ممکن است داشته باشید به این دنیای مبتلا به لذت آمدید، با این وجود چون آن است راه اندازی به توسعه می کنید، دنیای بیرون از در را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو افکار ممکن است داشته باشید را برای ناراحتی {برنامه ریزی} کرده است. اکنون نیاز به بیهوش شخصی را همه چیز دوباره {برنامه ریزی} کنید به همان اندازه لذت را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت را به اقامت شخصی بازگردانید. خوشبختی به همین دلیل در گذشته ممکن است وجود داشته باشد، درست مثل الماس زنگ زده ای است کدام ممکن است نیاز به صیقل اطلاعات شود. پس به همین دلیل جلا ارائه، همه چیز دوباره تحت تأثیر قرار دادن می زند.

اشخاص حقیقی سعادتمند به همین دلیل اوقات فراغت، بهزیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمایز نفس نخست برخوردارند. ممکن است داشته باشید توانایی شگفت انگیز ای دارید ممکن است داشته باشید شخصیتی پویا دارید. اگر شخص خاص سعادتمند هستید، می توانید گزارش ها مخرب را به خوش بینانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش ها خطرناک را به خبرهای موثر دوباره کاری کنید. بايد جهان ممکن است باشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بايد ممکن است باشی. ممکن است داشته باشید توانایی اصلاح را دارید. نیاز به دریابید کدام ممکن است چه سبک افکاری به ذهنتان خطور می تنبل. 95 شانس مواقع مشابه در نظر گرفته شده درست مثل منصفانه ترن اثیری اوج می‌زند. برای افتخار داشتن ایده ها کاملاً متفاوت، کاملاً متفاوت در نظر گرفته شده کنید. به کلوپ Toastmasters بپیوندید، عضو کلیسا شوید، باغبانی کنید، به دویدن بروید، همکاران جدیدی پیدا کنید، به تجهیزات گلف سرگرم کننده بپیوندید هر دو حرفه جدیدی پیدا کنید. ببینید چه یک چیز نیاز به اصلاح تنبل. هنگامی کدام ممکن است بلوک روانشناختی برداشته شد، لذت در داخل ممکن است داشته باشید گردش می یابد.

تایید خوشبختی

من می روم {آرام}، {آرام} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعادتمند هستم

من شخصاً را واقعاً دوست دارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیگران هم من می روم را رفیق دارند

من می روم عاشق مشارکت در کارها برای خودم خیلی خودم هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل مشارکت در کارها برای دیگران لذت بردن می برم

روز پس از روز به طور فزاینده بیشتر به خودم خیلی خودم دین در واقع دارم

وقتی اشخاص حقیقی جدیدترین را می بینم واقعاً احساس {راحتی} می کنم

لبخند {واقعی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصیت دلپذیر من می روم او می رود را به من می روم {نزدیکتر} می تنبل

وقتی همراه خود افراد جلب رضایت می‌کنم لذت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عزت نفس می‌کنم

همه شما مرا رفیق دارند، در نتیجه من می روم دلپذیر، سعادتمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلسوز هستم

من می روم در همه زمان ها در داخل قلبم به خوبی اعتقاد دارم

بیهوش من می روم مبتلا به لذت، اوقات فراغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه است

من می روم روز پس از روز شادتر می شوم

روز پس از روز اعتقاد به نفسم تا حد زیادی میشه

افکارم روز پس از روز واضح تر می شوند

مرکز من می روم مبتلا به {عشق} است

من می روم لذت را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت را در داخل احاطه شخصی می بینم

من می روم روز پس از روز بالاتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالاتر می شوم

من می روم {آرام}، آرام را انتخاب کنید و انتخاب کنید {آرام} هستم