برگزاری نمایشگاه راهنما در داخل مصلی باعث آزار مردمان می‌شود| تهران به دلیل بازدید کنندگان سایت اشباع شده استجعفر تشکری هاشمی در داخل مشاوره گرفتن از همشهری وب مبتنی بر کسب اطلاعات در مورد علل برگزار نشدن نمایشگاه راهنما در داخل وسط نمایشگاه‌های در سراسر جهان کلان شهر آفتاب منطقی سازی داد: در داخل مونتاژ‌ای کدام ممکن است همراه خود {مدیران} شهر حول محور این ماده برگزار شد، مطلع شدیم در وسط {مدیریت} زودتر نمایشگاه، پیگیری‌هایی صورت گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوره‌اند کدام ممکن است باید همیشه {در این} وضعیت اصلاحاتی مشارکت در دهیم کدام ممکن است آن قرار است را زمان بردانسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوره بوده اند کدام ممکن است اگر پیش فرض نمایشگاه کتابی برگزار شود سالم تر است آن قرار است را در داخل مصلی برپا کنند.

او می رود افزود: در داخل آذر ۱۴۰۰ {مدیران} وزارت ارشاد به دلیل سناریو کلان شهر آفتاب استعلام گرفته بوده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل این توالی رفتن به هم داشتند، این ماده مطرح شده بود کدام ممکن است برخی ورزش‌ها برای کنار هم قرار دادن‌سازی این توالی خواستن است کدام ممکن است ممکن است علاوه بر این به نمایشگاه راهنما نرسد در واقع {مدیریت} موجود کلان شهر آفتاب مشکلی برای برگزاری نمایشگاه {نداشت}.

این عضو شورای کلان شهر تهران در داخل {پاسخ به} اینکه مهم مسائل را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاستی‌های کلان شهر آفتاب {چیست}، منطقی سازی داد: چون چند مورد آخر 12 ماه این توالی رها بوده، برخی زیرساخت‌ها استفاده بیشتر از نشدهو ممکن است بخواهید سرویس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیرات مجدد داشت مثلا در داخل فاز روکش آسفالت، خرابی‌هایی داشتند کدام ممکن است نیاز به اصلاح کردن می‌شد هر دو سالن‌ها قابل انتساب به اینکه استفاده بیشتر از نشده بود، تعدادی از فضاهایش ممکن است بخواهید ترمیم داشت. با این وجود {مدیریت} اخیر گفتند کدام ممکن است این ایرادات به همان اندازه زمان برگزاری نمایشگاه قابل تعمیر است، با این وجود چون این مذاکرات در گذشته به دلیل {مدیریت} اخیر پایان یافته بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعاً احساس کردند کدام ممکن است احتمالاً نشود به همان اندازه زمان برگزاری این چشم اندازها را فراهم کنند، قطعنامه بر آن قرار است شد کدام ممکن است نمایشگاه راهنما  امسال هم در داخل مصلی برگزار شود.

تشکری هاشمی تصریح کرد: برگزاری این نمایشگاه‌ها درون کلان شهر می‌تواند مسائل زیادی را برای افراد راه اندازی تنبل کدام ممکن است ما نخواهیم شد نسبت به آن قرار است بی‌تمایز باشیم. قطعا همراه خود بهبود اندازه صف خودروها در داخل اتوبان چمران، حقانی، مدرس، رسالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همت در کل روز مواجه خواهیم شد کدام ممکن است زمان بازدید کنندگان سایت را قابل توجه تا حد زیادی می‌تنبل.

او می رود انتقاد کرد: بدون تاخیر هم ما {در این} {مسیرها} به سناریو اشباع در داخل ساعات میوه ها بازدید کنندگان سایت رسیده‌ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعا سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اینجا رسید مردمان آزار دهنده شده، حالا اگر بخواهیم اینگونه نرم افزار‌ها را هم اضافه کنیم باعث رنجش تا حد زیادی ساکنان می‌شویم {در حالی که} همراه خود تا حدودی اغماض را انتخاب کنید و انتخاب کنید دردسر می‌شد نمایشگاه راهنما را به گونه یکی دیگر برگزار کرد.