بدانید که چگونه در داخل تخلیه مقاوم شویم

آنها خواهند شد می گویند: “آنچه بايد را نکشد قدرتمند ترت می تنبل.” من می روم فقط در موردً مثبت هستم کدام ممکن است هیچ شخصی کدام ممکن است به همان اندازه به فعلی آن خواهد شد را شنیده بود بعد به همین دلیل آن خواهد شد واقعاً احساس بهتری {نداشت}. بیایید نزدیک به رد صحبت کنیم. اگر به سختی کافی در داخل تخلیه بوده اید، رد شدن را یادداشت خواهید کرد.

طرد شدن ممکن است باعث تپش مرکز، عرق کردن زمین انگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدن ما خواهید داشت به حالت نبرد هر دو پرواز شود. در نتیجه ترسی کدام ممکن است درست در این لحظه تخصص می کنیم بر بدن ما ما {تأثیر} می گذارد، مربوط به تحجر خورده شدن مدت زمان ها پیش. انسان ها مدت زمان ها پیش در داخل قبایل بازدید می کردند به همان اندازه مشتاق در مورد شکارچیان خورده نشوند. گهگاه شخصی شده را به همین دلیل قبیله بیرون از در می کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به فعلی شخصی رها می کردند. آنها خواهند شد نه زیاد مقاومت نیاوردند.

به همین دلیل می بینید، تحجر طرد شدن فوق العاده منسوخ شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقی مانده است در داخل افکار ما فوق العاده {واقعی} است، صرف نظر از آن اکنون نیست عصبی اقامت مصرف کردن شخصی نباشیم.

رد کردن سفارشی است

وقتی طرد شدن را تخصص می کنیم، احساساتی کدام ممکن است واقعاً احساس می کنیم ممکن است به همین دلیل تحقیر به همان اندازه شوق متغیر باشد یا نباشد. ما هر دو به همین دلیل خودمان آزرده هستیم هر دو به همین دلیل منکر. هیچ خوب به همین دلیل این {احساسات} سازنده به نظر نمی رسد که باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما را در داخل روحیه بدی قرار نمی دهند، کدام ممکن است معمولاً لحن آن خواهد شد روز هر دو اصولاً را تصمیم گیری می تنبل. در میان ما طرد شدن را به دل می گذرانیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتقدیم کدام ممکن است به سختی کافی با کیفیت بالا نیستیم. این {احساسات} می توانند به همان اندازه آخر عمر یکپارچه داشته باشند. من می روم داده ها آموزی داشتم کدام ممکن است دختری در مدرسه {پنجم} او می رود را رد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نگرانی به بلوغ رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید او می رود را به همین دلیل رد شدن قابل انتساب به تخلیه می ترساند. اگر شناخته شده به تذکر برسد، {راهی} برای ضرب و شتم این نگرانی ممکن است وجود داشته باشد.

طرد خوب تعیین کنید ارتباطی خوب طرفه است

وقتی ارزان ارتباط برقرار می کنیم، داده ها را به اشتراک می گذاریم. طرد شدن خوب جایگزین طرفدار است، هر دو کمتر از این همان چیزی است که برای مردود شده واقعاً احساس می تواند. تامین کننده می پرسد، را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصرف کننده می گوید 9 – معمولاً به رویکرد های 9 چندان تصفیه شده. روشی کدام ممکن است مصرف کنندگان هدایت را رد می کنند، اساساً چیزهای زیادی نزدیک به شخص خاص می گوید. اون بايد {نیستی} آنها خواهند شد هستند.

ریختن همراه خود سرگرم کننده؛ به طرد شدن پشتیبانی می تنبل

وقتی طرد می‌شویم، ذهن ما یک پارچه افیونی آزاد می‌تنبل کدام ممکن است شبیه ترشحی است کدام ممکن است هنگام تخصص {درد} فیزیکی {داریم}. ما ممکن است حتی هنگام پوزخند زدن این ترشح شیمیایی را تخصص می کنیم. وقتی در داخل مکان شوخ طبعی کشف می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به شخصی {اجازه} می دهیم بخندیم. دوز 2 برابری به همین دلیل اندورفین های واقعاً احساس خوبی خریداری شده می کنیم کدام ممکن است {درد} طرد شدن را به مقیاس عقب می دهد.

که ممکن است یک ورزشی اعداد است

اخیراً، رهبران محله تمرین تخلیه نزدیک به اینکه خواه یا نه تخلیه خوب ورزشی اعداد است هر دو خیر بحث و جدال می کنند. تخلیه قطعا خوب ورزشی اعداد است، بدون در نظر گرفتن انواع 9 اصولاً باشد یا نباشد، احتمالات گوش دادن به آن خوب مطمئنا به طور کلی است. ممکن است حتی در داخل آثار هنری متقاعدسازی بالاتر خواهید شد، یاد می‌گیرید کدام ممکن است همراه خود گوش دادن به آن «مطمئنا» چه یک چیز مؤثر است، را انتخاب کنید و انتخاب کنید یاد می‌گیرید چه یک چیز واقعاً برای مصرف کننده گرانبها است. وقتی یاد گرفتید چه یک چیز کارآمد است، آن خواهد شد را مشاهده کنید. من می روم به مغازه ها معلم می‌{دهم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها خواهند شد را الهام بخش می‌کنم کدام ممکن است خوب روزنامه تخلیه داشته باشند. کتاب جیبی آسان ای خودرو شخصی می گذارید کارساز خواهد بود، احتمالا. اگر ندانید چه یک چیز کارآمد {بوده است}، بدانید که چگونه می‌توانید مسیری تکرارپذیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثابت برای دستیابی راه اندازی کنید؟

پرس و جو چرا

طرد شدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا برای زندگیت می دوی! این یکی از بهترین زمان برای پرسیدن علت است. نزدیک به استراتژی تخلیه، مصرف کنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسبابک ها اکنون نیست چیزهای زیادی خواهید آموخت. چه یک چیز رو مجبوری به همین دلیل انگشت بدی؟ خواهید داشت از قبل رد شده اید. یکی از بهترین فاز اینجا است کدام ممکن است معمولاً رد خوب مکانیسم دفاعی {خودکار} در داخل افکار مصرف کننده است. وقتی می‌پرسید چرا آنها خواهند شد حتی نمی‌دانند چرا، کدام ممکن است باعث می‌شود در نظر گرفته شده کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود خواهید داشت صحبت کنند – را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولاً سرانجام مطمئنا! قسم می خورم کدام ممکن است بیش به همین دلیل خوب موارد این اتفاق را دیده ام، روزی کدام ممکن است تامین کننده هوس کرده بود دلیلش را بپرسد.

پرس و جو پشتیبان خواهید داشت {چیست}؟

خواه یا نه به همان اندازه به فعلی به این در نظر گرفته شده کرده اید کدام ممکن است چه یک چیز می توانید بخواهید کدام ممکن است خیلی کمتر مشهور باشد یا نباشد؟ به انتخاب های مبادله در نظر گرفته شده کنید کدام ممکن است ممکن است علاوه بر این مصرف کننده گرانبها بداند. وقتی خواهید داشت تصمیم گیری در مورد هایی را فراهم کردن می دهید، فرصتی برای 9 اطلاع رسانی به آن خواهد شد، با این وجود مطمئنا اطلاع رسانی به آن خواهد شد راه اندازی می تنبل. بررسی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ببینید هر از گاهی خوب ابزار پشتیبان برای دستیابی خریداری شده می کنید. در میان مناسبت‌های تقاضا پشتیبان ایده آل جای می دهد قابل توصیه‌ها، تصمیم گیری در مورد قیمت مناسب‌تر هر دو تجدیدنظر در داخل انتخاب {خرید} در داخل بلند مدت است. اگر بپرسید چرا مصرف کننده رد کرده است، می‌دانید کدام ممکن است کدام انتخاب برای قالب پشتیبان خواهید داشت بهترین است.

مردمان دلپذیر تر به همین دلیل آن خواهد شد یک چیز هستند کدام ممکن است در نظر گرفته شده می کنید

خواه یا نه مردمان می توانند احمقانه باشند؟ شرط می بندی! با این وجود، اکثر مردمان فوق العاده دلپذیر هستند. وقتی رد از حداکثر، متوجه می‌شوید کدام ممکن است ردکننده اصولاً به همین دلیل آنچه خواهید داشت رفیق دارید رفیق ندارد خواهید داشت را رد تنبل، تیرکمانک‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارت‌های رد شدن رد شدن، آنقدرها هم تصور می‌کردید ناسالم به نظر نمی رسد که باشند. یکی از بهترین نیمه؛ یک چیز به همین دلیل بوته بیرون از در نمی آید به همان اندازه خواهید داشت را بخورد! من می روم قول میدهم.