ببینید | هشدار ایران به افغانستان کسب اطلاعات در مورد سختی های مرزیبه گزارش همشهری تحت وب، خطیبزاده در داخل نشست خبری در این زمان شخصی اظهار داشت: مرزداران غیور ما در داخل مرزهای ما همراه خود افغانستان به جهت اوضاع داخل افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نا آشنایی ممکن در میان ماموران مرزی هیأت حاکمه سرپرستی افغانستان در داخل مرزها {مستقر} کرده همراه خود خویشتنداری برخورد کرده است. مرزداران ما مسؤولیت دارند به دلیل تردد {غیرقانونی} جلوگیری از جنگ کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار هم قرار دادن کنند تعلیمات را به مرزبانان افغانستان بدهیم. امیدواریم کدام ممکن است این خویشتنداری را در برابر این نمی‌گیرد.