ببینید | فیدل کاسترو به روایت مارکزبه گزارش همشهری آنلاین، رفاقت او با فیدل کاسترو، رهبر و رئیس جمهور جمهوری کوبا، اما چیزی فراتر از ارتباط و آشنایی با هر سیاستمدار دیگری بود. در این ویدئو، که برشی کوتاه از مستندی دربارۀ زندگی خصوصی کاسترو است، مارکز ادعا می‌کند که دوست او فیدل، کتابخوانی حرفه‌ای و ویراستاری دقیق بوده است./نشر نو.

رژیم لاغری سریع