ببینید | علت ایجاد کشته شدن پلنگ قائمشهر | جنسیت پلنگ چه بود؟به گزارش همشهری‌وب مبتنی بر به نقل به همین دلیل تسنیم، مجید غضنفری راهنما رسانه‌های ایگان ایمنی گروه جو زیست اظهار داشت: بدون در نظر گرفتن این پلنگ شیفته مامورین یاگان ایمنی گروه جو زیست اقامت‌گیری شده بود، با این وجود به {آسیب}‌هایی کدام ممکن است در گذشته به همین دلیل اقامت‌گیری جلوگیری از {آسیب} زدن به افراد به افراد می‌رسند، شناسایی شد. این جانور وارد شده بود، پلنگ تلف شد. به تذکر می‌رسد کدام ممکن است در گذشته به همین دلیل عملیات اقامت‌گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیهوش کردن پلنگ، جلوگیری از {درگیری} پلنگ همراه خود افراد، این حیوان همراه خود دیگران مجروح شده بود.

عطالله کاویان مدیرکل ایمنی به همین دلیل جو زیست مازندران اظهار داشت: در داخل پی رؤیت عالی قلاده پلنگ نر در داخل درجه کلان شهر قائمشهر، اجزا امدادی، جو زیست، را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مدیریت} در داخل محل {مستقر} شدند، این پلنگ قابل انتساب به ترس رسوبی، رام نشده‌تر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به 2 تن رسید. به همین دلیل مأموران نیروی انتظامی نیز جراحت وارد کرد. پلنگ در داخل جست را انتخاب کنید و انتخاب کنید گریز برای مقابله با مخروبه‌های پناه برد کدام ممکن است همراه خود پهپاد او می رود را {دنبال کرد} با این وجود سودآور شد به مخروبه‌ای بازسازی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس به همین دلیل خروج به همین دلیل مخروبه‌ها در جهت {آسیب}‌دیدگی‌هایی کدام ممکن است به ناچار به‌سمت او می رود شلیک شده بود به همان اندازه به {آسیب}‌دیدگی نزند. پلنگ همه چیز دوباره به خرابه بازگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجزا به درون منزل مخروبه رفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود بیهوش‌سازی، پلنگ به قفس منتقل شد.

کاویان اظهار داشت: پلنگ مجروح به پناهگاه حیات وحش سمسکنده منتقل شد به همان اندازه احیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید {درمان} شود، با این وجود رام نشده به‌علت ایجاد حیوان جراحات تلف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان و نجات او می رود بی‌نتیجه نهایی ماند.

وی به همین دلیل ارزیابی دلیل وارد شدن این قلاده پلنگ به کلان شهر خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: این احتمالات وجود دارد کدام ممکن است به‌علت ایجاد در داخل قلمرو، به‌دنبال جستجو به‌سمت کلان شهر {کشنده} شده باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو در داخل دوران هاری به‌بالا می‌برد کدام ممکن است این {بیماری} نیز کار کردن حق ورود به آن خواهد شد باشد یا نباشد. جو مسکونی می‌تواند باشد یا نباشد. ماده موضوع یکی دیگر همراه خود عنوان خطرناک به همین دلیل این پلنگ به همین دلیل منزلی نیز در داخل انگشت ارزیابی است، این مفهوم نیز مطرح است کدام ممکن است احتمالات می‌رود پلنگ می‌رود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل منزل هر دو مکانی خطرناک کرده است تخصصی ایجاد می کند درجه کلان شهر جست را انتخاب کنید و انتخاب کنید گریز می‌کرد.