ببینید | شهرداری گلپایگان اعضای خوب محل اقامت را حبس کرد!به گزارش همشهری تحت وب، تصاویری وب‌ها اجتماعی چاپ شده شده آرم می‌دهد اجرای جکم قضایی کدام ممکن است همراه خود انتقاد یکی در همه همسایه صادر شده، شهرداری گلپایگان همراه خود {مسدود کردن} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیغه {کشیدن} درگاه خوب محل اقامت، اعضای محل اقامت را حبس کرده است!