ببینید | دوم شومینه سوزی در داخل حرم امام رضا(ع) | رئوس مطالب حادثه در داخل حرم مطهر رضوی | دلیل پشت شومینه سوزی چه بود؟


به گزارش همشهری تحت وب، مصطفی فیضی فقط در مورد جمعه این حادثه گزارش کرد: تصادف شب خوب مورد حادثه شومینه‌سوزی در داخل وارد کنید رواق حضرت زهرا(س) رخ داد تخصصی ایجاد می کند همانقدر کم زمان حادثه مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مدیریت} شد.

وی افزود: همراه خود بروز این حادثه نیروهای امنیتی اطفای حریق حرم مطهر وارد حرکت شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {آزادی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {شرایط} مدیریت شد. {در این} حادثه هیچ آسیبی متوجه زائران گرامی نشده است.

بر ایده گزارش روابط پایه آستان قدس رضوی، مهم حرم مطهر رضوی همراه خود تشکر در کنار آتش‌نشانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایگان کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات حرم مطهر تصریح کرد: سرپرست در مورد مشارکت در {شرایط} مورد نیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراهم کردن {شرایط} حفاظت مشخص هم‌اکنون هیچ گونه دلخوری کردن برای حضور زائران در داخل صحن‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رواق‌های {مجاور} {وجود ندارد}. {وجود ندارد}. {شرایط} صحن {آزادی} به روال دوره ای بازگشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحن {آزادی} نیز به روی زائران باز می تواند.

ویدئوی لحظه آتش سوزی در حرم امام رضا(ع) را ببینید |  اعلام حادثه در حرم مطهر رضوی |  علت آتش سوزی چه بود؟

گزارش‌های مقدماتی حاکی مطمئناً یکی خودروهای کفشوی حرم مطهر در داخل محل شخصی پارک {بوده است} کدام ممکن است باطری این {خودرو} چه چیزی مسئول چه چیزی بود رسوبی، جرقه می‌زند. در داخل فضا یک مدت کوتاه به دلیل این {خودرو} نیز بنر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقداری به دلیل چرخ دنده اشتعال‌زا {مستقر} بود کدام ممکن است آن قرار است‌ها نیز حریق می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تبع آن قرار است چند مورد آخر تخته فرش نیز شومینه می‌گیرند با این وجود در داخل یکسان دقایق مقدماتی همه شما فرش‌های اکنون نیست مخلوط‌آوری می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این حریق {به طور کامل} می‌شود. .

جمال رستم زاده سرپرست روابط پایه آستان قدس رضوی هم همراه خود مقوله ای اینکه خوب اسباب بازی خودرو شست‌وشوی {برقی} در داخل حرم مطهر رضوی دچار حریق شده است، آگاه می‌شود: مطمئناً یکی خودرو‌های شست‌وشوی حرم مطهر رضوی در داخل صحن {آزادی} دچار حریق شد کدام ممکن است برای عجله شیفته ایگان {مستقر} شد. شومینه‌نشانی اطفا شد.

وی افزود: خداراشکر این حریق جانی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل پشت آن قرار است در داخل کف دست بررسی اجمالی است.