ببینید در دومین روز اعتراضات تهران چه شعارهای تخریبی شنیده شد؟ازدحام جمعیت در خیابان ولیعصر از میدان ولیعصر تا چهارراه تئاترشهر تا ساعت 20:15 بیشتر است. پلیس با استفاده از گاز اشک آور جمعیت را متفرق کرد و برخی از معترضان در خیابان ها و کوچه های اطراف حضور داشتند.

در تقاطع جمالزاده خیابان کشاورز اتوبوسی در میانه راه توقف کرده بود و ترافیک بسیار شلوغ بود. علائم و نشانه های راهنمایی و رانندگی خراب هستند، ترافیک. به گزارش خبرنگاران فارس، تعداد کل معترضان بین 200 تا 300 نفر بود.

شعارهایی مانند «بی شرم، نترس، همه با هم بمیریم برای دیکتاتور و…» از معترضان شنیده شد.