ببینید خوب 12 ماه بلند مدت چه بر اوج مستاجران تهرانی می‌آید؟ هراس استخدام نشینان به همین دلیل محل اقامت به دوشیهمشهری آنلاین_حق شهروندی: 12 ماه قبلی استخدام‌ بهای مسکن حدود ۶۴ شانس توسعه داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق آمار موسسه مالی مرکزی مسکن رتبه نخست تورم در داخل ملت را دارد. تورم بی سابقه در داخل بخش مسکن به تعیین کنید‌گیری پدیده‌هایی چون کانکس خوابی،پایین بام خوابی،انبار خوابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استخدام در یک روز واحد چادرهایی روی پایین‌بام‌ها است.

به نظران همراه خود بهبود استخدام‌بها در داخل 12 ماه جاری نیاز به شاهد توسعه این پدیده‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار تذکر بهبود {حاشیه}‌نشینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهاجرت کردن معکوس به همین دلیل تهران بود.