ببینید | خاطره جالب شرکت کننده دو رگه کره ای – ایرانی از برخورد ایرانی ها | با کت و شلوار میرم سر کوچه!


کامدین شرکت کننده دورگه ایرانی-کره‌های عصر جدید از خاطرات بعد از اجرای مرحله اول می‌گوید.

کامدین - شرکت کننده دورگه کره ای ایرانی عصر جدید

برچسب‌ها