ببینید | جوشکاری طبقات اول متروپل | دستگاه های مربوط به قصور کرده اندبه گزارش همشهری آنلاین، کوروش حصیرباف، مسئول آسیب‌شناسی ساختمان متروپل آبادان گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد دستگاه‌های مربوط به نظارت ساختمان قصور کرده‌اند. از همان طبقات اول در جوشکاری وجود داشته است. عمل‌آوری بتن در این گرمای آبادان مهم بوده است که در این زمینه هم نقص‌هایی وجود داشته است.