ببینید | امکانات نیروی دریایی فناوری سوئدی کدام ممکن است نظامی در داخل درگیری همراه خود روسیه استفاده بیشتر از می‌تدریجیبه گزارش همشهری اینترنت، موشک‌های دوش پرتاب ضدهوایی به همین دلیل انواع استینگر توسعه آمریکا، گروم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیورون توسعه لهستان هم به همین دلیل نه پشتیبانی‌های نیروی دریایی به اسرائیل است. امکانات فناوری سوئدی هم در داخل اختیار این ملت قرار گرفته است.

{در این} ویدئو، توپخانه 155 میلی متری SPG FH77 BW Archer کدام ممکن است a 0 به همان اندازه 100 شلیک آن قرار است در داخل عرض 14 ساعت بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل 2.5 {دقیقه} به صورت تمام {خودکار} 21 پرتابه را همراه خود مسافت 50 کیلومتری در جهت عملکرد شلیک می‌تدریجی را ببینید.