ببینید | اردوغان در داخل لباس مجلسی احرامبه گزارش همشهری تحت وب، رجب طیب اردوغان بخشی به دلیل این بازدید {مراسم} حج عمره را به جای آن آورد. دیدار اردوغان به دلیل عربستان می‌تواند در داخل روابط پرتنش میان ریاض را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنکارا نوک دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط {تیره}‌این طرف ترمیم شود.