بازداشت ۱۵ آشوبگر مقابل سفارت ایران در داخل کابل | سناریوی آشوبگران چه بود؟به گزارش همشهری تحت وب به نقل به دلیل خبرگزاری {طلوع} نیوز، دارایی ها در داخل کابل می‌گویند حدود ۱۵ نفر روز قبل معنی به حضور در برابر این سفارت ایران در داخل کابل را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده تصویر وانمود کردن را داشتند کدام ممکن است فوری نیروهای طالبان کل شما این اشخاص حقیقی را بازداشت کردند.

طی هفته های فعلی عکس ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصاویر حرکتی هایی همراه خود محتواهای ایران هراسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان هراسی آشکار شد کدام ممکن است پاسخ هایی را به در کنار داشت، سفارت جمهوری اسلامی ایران در داخل افغانستان نیز همراه خود گفتن بیانیه مطبوعاتی ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود خاص اینکه فتنه را انتخاب کنید و انتخاب کنید توطئه ای در داخل روابط 2 ملت در حال وقوع است تاکید کرد: پوشش عمومی جمهوری اسلامی ایران نسبت به افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتباع آن قرار است ملت، بر دستور حسن همجواری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت احترام متقابل استوار است.

پس به دلیل آن قرار است نیز عده ای به سرکنسولگری کشورمان در داخل هرات {حمله} کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدام به سنگ پرانی کرده بوده اند کدام ممکن است این اقدام همراه خود پاسخ افسران کشورمان مواجه شد.

سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در موضوع {تجمع} ها در برابر این سفارت جمهوری اسلامی ایران در داخل کابل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرکنسولگری کشورمان در داخل هرات تاکید کرد، تامین ایمنی رادیکال سفارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر‌های جمهوری اسلامی ایران در داخل هرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون نیست شهرهای افغانستان وظیفه قطعی هیات حاکمه سرپرستی افغانستان است.

براساس این گزارش، کاردار سفارت افغانستان در داخل تهران به وزارت امور خارجه احضار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید طی اطلاعیه هایی گفتن شد کدام ممکن است ورزش کنسولی سفارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرکنسولگری های ایران در داخل افغانستان به همان اندازه اطلاع ثانوی متوقف می تواند.

پس به دلیل این جریانات عده به دلیل جریانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویدادها سیاسی مقابل سفارت کشورمان در داخل کابل حضور یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود گلباران را انتخاب کنید و انتخاب کنید {تجمع} اقدام به دلجویی کردند.