اینفوگرافیک روزگار استخدام نشینیهمشهری تحت وب-خدیجه نوروزی: مطابق 31 مقررات ابتدایی افتخار داشتن مسکن بهترین با خواستن، حق {هر} شخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار ایرانی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفته ترین و پیشرفته ترین موظف است با دستور انتخاب برای ممکن است کدام ممکن است نیازمندترند به روستانشینان را انتخاب کنید و انتخاب کنید {کار} زمینه اجرای دستور 31 مقررات ابتدایی را فراهم تنبل با این وجود فاجعه ارزان، نتیجه گیری نیافتن وعده. های پیشرفته ترین و پیشرفته ترین در داخل تامین مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تورم بهبود به بهبود ناسالم مسکن در داخل {شهرها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود پدیده هایی چون پایین بام خوابی، استخدام اشتراکی محل اقامت ها به دلیل سوی قبلی خانوار، گورخوابی، کارتن خوابی، نخاله خوابی، اتوبوس خوابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوابیدن در داخل خودروهای فرسوده دامن. زده است.