اهدای یارمهربان به هم محله های‌ها | با کتاب الکترونیکی نامهربان نباشیم | اجرای قالب «کتاب الکترونیکی پاداش» در داخل سرای محله


همشهری اینترنت- سارا جعفرزاده: عملکرد به همین دلیل اجرای این قالب بهبود سرانه یادگیری در میان بسیاری اشخاص حقیقی به طور قابل توجهی جوانان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌توان کتاب الکترونیکی‌های آن خواهد شد را به کتاب الکترونیکی‌های خوانده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد به همین دلیل یادگیری ممکن است به کتابخانه‌های سرای محله بازگرداند.

پاداش خواندنی

«کتاب الکترونیکی‌هایی را کدام ممکن است خوانده‌اید به هم محله‌های شخصی پاداش بدهید.» این مانترا قالب «کتاب الکترونیکی پاداش» است کدام ممکن است «معصومه‌پور نظری» معاون امور زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی شهردار قلمرو ۸ دراینباره می‌گوید: «قالب «کتاب الکترونیکی پاداش» در داخل 12 ماه قبلی با این وضعیت‌ها کدام ممکن است وضعیت‌هایی در داخل محل اقامت‌تکانی عصر‌عید کتاب الکترونیکی‌هایشان را بیاندازند. ممکن است را به سایر ساکنان فراهم کردن دهنده در داخل ۱۳ سرای محله قلمرو ۸ مهم خورد. عملکرد، بهبود سرانه یادگیری در میان بسیاری هم‌حله‌ای‌ها به‌ویژه جوانان بود.»

او می رود می‌افزاید: «{در این} قالب‌ها، جدا از این کدام ممکن است می‌توانند کتاب الکترونیکی‌هایشان را مخلوط‌آوری کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترغیب کنند، کتاب الکترونیکی‌های شخصی را با افراد دیگر حاضر در داخل سرای محله تجارت کنند. قرار بود این قالب تا ۲۰ فروردین ماه تمام شود با این وجود در موضوع استقبال موثر افراد، مهلت آن خواهد شد تا نوک اردیبهشت ماه تمدید شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل صورت همراهی تا حد زیادی ساکنان، کاملاً مشارکت در احتمالاً وجود خواهد داشت.»

اهدای یارمهربان به هم محله های‌ها |  با کتاب نامهربان نباشیم |  اجرای طرح «کتاب هدیه» در سرای محله

اهدای کتاب الکترونیکی صوتی {رایگان}

در داخل {شرایط} موجود کدام ممکن است سرانه یادگیری در همسایگی کم است، قالب‌های مختلط را انتخاب کنید و انتخاب کنید متفاوت در داخل بخش کتاب الکترونیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتابخوانی می‌تواند بسزایی در داخل بهبود سرانه یادگیری داشته باشد یا نباشد. «حبیب عرفی‌کیا» سرپرست اداره تمرین‌های شهرداری قلمرو ۸ دراینباره می‌گوید: «خوش شانس ساکنان به همین دلیل اجرای قالب «کتاب الکترونیکی پاداش» استقبال کردند با این وجود به‌طور عمومی وضعیت امور مطلوبی ندارد. دلیل این است چه چیزی مسئول چه چیزی بود همراه با اجرای قالب کتاب الکترونیکی پاداش، خودمان به‌عنوان پاداش، روزانه در داخل آنلاین‌های دیجیتال سرای محله‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانون‌های قلمرو نوزاد، خوب کتاب الکترونیکی صوتی {رایگان} در داخل اختیار افراد قرار می‌گیرند. به همین دلیل کتاب الکترونیکی‌های صوتی قابل انتساب به ورود آرام، استقبال خوبی شده است.»

او می رود یکپارچه می‌دهد: «{در این} قالب اردیبهشت حدود ۵۰۰ جلد کتاب الکترونیکی در داخل سرای محله‌ها مخلوط‌آوری شده است کدام ممکن است پیش‌سوراخ بینی می‌کنیم تا نوک ماه این بهبود چشمگیری داشته باشد یا نباشد.»

اهالی مجیدیه پیشتازند

{در این} کانون سرای محله‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانون‌های نوزاد در داخل قلمرو ۸ عملکرد مهم برای اهدای کتاب الکترونیکی‌هایشان بوده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در میان بسیاری سرای محله‌های ۱۳‌گانه قلمرو ۸، سرای محله مجیدیه {در این} زمینه همکاری فوق العاده خوبی داشته است.

«سمیه عاقلی» سرپرست سرای محله مجیدیه دانستن درباره توجه داشتن اهالی مجیدیه به قالب کتاب الکترونیکی پاداش اینطور منطقی سازی می‌دهد: «در گذشته به همین دلیل 12 ماه نو اطلاع‌رسانی دانستن درباره این قالب‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیل بیشترین استفاده را ببرید افراد هم {در این} زمینه مشارکت در می‌شود. شعر تا کتاب الکترونیکی‌های درسی برای ارائه شده است به کتابخانه سرای محله معرفی شده است شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل طول کوتاهی حدود ۲۰۰ جلد کتاب الکترونیکی انباشت شد.»

او می رود می‌تنبل: «مبادلله کتاب الکترونیکی برای اهالی محله مجیدیه لذت بخش است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است می‌توانند کتاب الکترونیکی‌های شخصی را با سایر نمایندگی‌های تجارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید برحسب نیازشان کتابی تصمیم گیری در مورد کنند کدام ممکن است نخوانده شوند یا به راحتی در دسترس است نباشند. حتی {در این} مدت زمان در موضوع مصادف شدن قالب کتاب الکترونیکی پاداش با بازگشایی دانشکده ها، به همین دلیل اطلاعات‌آموزان به سرای محله مراجعه می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا تبادل کتاب الکترونیکی‌های درسی را می‌دهند تخصصی ایجاد می کند اختیارشان قرار می‌گیرد. {در حال حاضر} روز به روز نیاز به به همین دلیل اهالی برای ارائه شده است کتاب الکترونیکی به محله مراجعه کنند.»

اهدای یارمهربان به هم محله های‌ها |  با کتاب نامهربان نباشیم |  اجرای طرح «کتاب هدیه» در سرای محله

در داخل حضور کل شما ساکنان

کتاب الکترونیکی‌هایی تخصصی ایجاد می کند قالب «کتاب الکترونیکی پاداش» به کتابخانه‌ها اهدا می‌شوند، ابتدا گزارش را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطع‌بندی می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل کابینت‌های به‌عنوان کتاب الکترونیکی‌های اهدایی در داخل کتابخانه‌های سراهای محافظت می‌شوند. این میان محدودی برای اختیار افتخار داشتن کتاب الکترونیکی‌های پاداش در داخل سرای محله قلمرو ۸ {در این} زمینه {وجود ندارد}. «میترا حسینی» یکی در میان اهداکنندگان کتاب الکترونیکی دراینباره معتقد است: «چند قبلی جلد کتاب الکترونیکی خوانده شده در داخل کتابخانه سرای محله مجیدیه پاداش دادم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل چند قبلی 12 ماه پیش کدام ممکن است آرزو می کنند رمان {مورد علاقه}‌ام بودم، می‌توانستم با بیرون اینکه عضو کتابخانه‌ای به همین دلیل میان توالی‌های اهدایی باشم. کتابی کدام ممکن است می‌خواهم پیدا کنم. باقیمانده نیز می‌توانند به همین دلیل این شانس استفاده بیشتر از کنند.»

اهدای یارمهربان به هم محله های‌ها |  با کتاب نامهربان نباشیم |  اجرای طرح «کتاب هدیه» در سرای محله