انواع گزارش نویسی

گزارش یک سند رسمی وحشتناک است که برای اهداف مختلف مهندسی و اقتصاد نوشته شده است. علوم و علوم اجتماعی. بنابراین، آنها باید واضح و دقیق باشند. گزارش نویسی خوب به — حرفه ای بودن، دانش عمیق موضوع، توجه و مهارت های نوشتن عالی نیاز دارد.

انواع گزارش نویسی —

  • نوشتن گزارش های تحقیقاتی
  • نوشتن گزارش های تجاری
  • نوشتن گزارش های علمی

نوشتن گزارش های پژوهشی — ارائه شواهد ملموس تحقیق انجام شده هدف اصلی کار دانشگاهی است. هنگام نوشتن گزارش تحقیق، باید به وضوح، سازماندهی و محتوا فکر کنید. گزارش‌های تحقیقاتی عمدتاً گزارش‌های فنی، گزارش‌های آزمایشگاهی، گزارش‌های رسمی و مقالات علمی هستند که فرمت نسبتاً ثابتی دارند که به شما کمک می‌کند اطلاعات خود را کاملاً قابل مشاهده و شفاف کنید.

نوشتن گزارش سالانه — در محیط کسب و کار، نوشتن گزارش های سالانه بخشی ضروری از فرآیند ارتباط است. خلاصه به صورت غیر فنی نوشته شده است. به طور کلی، مخاطبان گزارش های تجاری از مدیران سطح بالا تشکیل می شوند، بنابراین باید نیازهای مخاطب را در نظر بگیرید. برای بیان مسئله و تعیین محدوده تحقیق به مقدمه ادامه دهید. برای به دست آوردن نتایج مورد نظر خود، در ارائه ابزارهای کمی دقیق کوتاهی نکنید.

نوشتن گزارش های علمی — به موازات گزارش سالانه، نوشتن گزارش علمی نیز با خط تحقیق مطابقت دارد. برای گزارش یک تحقیق تجربی، این گزارش‌ها از قالب استاندارد برای گزارش‌های علمی، تکنیک‌های ارائه، مفاهیم و نتیجه‌گیری استفاده می‌کنند. اغلب به عنوان یک وظیفه در کار کارشناسی در رشته های علمی مورد نیاز است.

هدف اصلی گزارش علمی داشتن یک هدف، تکنیکی است که چگونگی تجزیه و تحلیل پروژه را روشن می کند، نتایجی که نتایج و نتیجه گیری را ارائه می دهد. این شامل پیشنهادات تحقیقاتی و نظرات جانبدارانه شما در مورد موضوع مورد بحث است.

هنگام نوشتن یک گزارش علمی، فراموش نکنید که از سرفصل ها و زیرعنوان ها برای راهنمایی خواننده در کار خود استفاده کنید. شواهد آماری باید به صورت جداول و نمودارها در پیوست ها گنجانده شود. سپس در متن گزارش علمی خود به آن مراجعه کنید.

گزارش‌ها شکل رایج نوشتن هستند زیرا حاوی توصیه‌هایی هستند که به اجرای تصمیم کمک می‌کنند.