اعتراف بسیار مهم وزارت خارجه آمریکا دانستن درباره ایران | {سرنوشت} هماهنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هماهنگی با ایران


به گزارش همشهری تحت وب به نقل به دلیل فارس، وزارت خارجه آمریکا در داخل گزارشی اخیر به تکرارات علیه ایران پرداخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانستن درباره آنچه «ورزش‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها هسته‌ای ادعا‌شده در داخل ایران» خوانده شده ابراز دلخوری کردن کرده است.

در داخل گزارش هر سال موسوم به «زیرین‌بندی به توافقات مدیریت تسلیحاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید منع اشاعه» آمده است: «طی فاصله گزارش دهی ۲۰۲۱ ایران انتشار ورزش‌های غنی‌سازی اورانیوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذخایر اورانیوم ذخیره شده است شخصی به دلیل جمله راه اندازی سانتریفیوژهای پیچیده را شکسته نشده داد.»

وزارت خارجه آمریکا هر از گاهی با ادعای تکراری، مدعی شده است این عناصر، عناصر کلیدی برای تأمین داروها هسته‌ای برای راه اندازی سلاح هسته‌ای در داخل تعیین ایران برای {حرکت} {در این} {مسیر} است.

غرب به رژیم آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم رژیمی در داخل 12 ماه‌های قبلی ایران را به بررسی اجمالی {اهداف} این ملت ملت کرده‌اند. ایران قویاً این ادعاها را رد کرده است.

ایران می‌تدریجی شناخته شده به عنوان یکی از آنها در نظر گرفته امضاکنندگان پیمان منع انتشار سلاح‌های اتمی (ان‌پی‌تی) را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضوی به دلیل آژانس بین‌المللی نشاط اتمی، حق دسترسی به فناوری‌های را برای مقاصد {صلح آمیز} دارد.

جدا از این، بازرسان آژانس بین‌المللی نشاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط مداوم به دلیل قدرت هسته‌ای ایران رفتن به کرده‌اند با این وجود به هیچ وجه مدرکی را آرم می‌دهد کدام ممکن است نرم افزار {صلح آمیز} نشاط هسته‌ای این ملت را در جهت مقاصد نیروی دریایی انحراف داشته باشد یا نباشد، پیدا تدریجی.

ایران جدا از این در داخل 12 ماه ۲۰۱۵ به توافقی با موسوم به گروه ۱+۵ برای انتخاب فشار‌ها بر اوج نرم افزار هسته‌ای شخصی بازو پیدا کرد. علی‌م اذعان آژانس بین‌المللی نشاط به پایبندی ایران به تمام اردیبهشت‌ها، پیشرفته ترین و پیشرفته ترین آمریکا در داخل 12 ماه ۱۳۹۷ به دلیل این هماهنگی بیرون شد.

وزارت خارجه آمریکا {در این} گزارش معرفی شد کدام ممکن است ایران اقدامی در داخل جهت راه اندازی سلاح هسته‌ای مشارکت در نداده است. {در این} گزارش آمده است: «تجزیه و تحلیل وزارت حفاظت آمریکا همچنان اینجا است کدام ممکن است ایران {در حال حاضر} هیچ ورزش کلیدی در داخل جهت راه اندازی سلاح هسته‌ای مشارکت در نمی‌دهد.»

وزارت خارجه آمریکا در داخل فاز یکی دیگر به دلیل این {سند} با تکرار ادعاها مطمئن کرده است: «باند آمریکا آمریکا بر مقدمه گزارش‌های آژانس بین‌المللی نشاط اتمی (IAEA) دانستن درباره اجرای «توافقنامه پادمانی عالی ایران» (CSA) را انتخاب کنید و انتخاب کنید «پروتکل الحاقی» (AP) اینجا است کدام ممکن است بسیار مهم‌ترین ورزش‌ها در داخل خصوص ورزش‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها هسته‌ای ادعا شده ایران در طولانی مدت فاصله گزارش دهی پابرجا است.»

در داخل شکسته نشده {سند} آمده است: «عدم همکاری فشرده ایران با تحقیقات پادمانی آژانس بین‌المللی نشاط‌اتمی باعث راه اندازی دلخوری کردن‌های انتقادی در داخل خصوص پایبندی ایران می‌شود.»

فاز‌های نه گزارش آمریکا به رئوس مطالب گزارش‌های آژانس اتمی دانستن درباره نرم افزار هسته‌ای ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحولات معادل با این نرم افزار پرداخته است.

ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آژانس بین‌المللی نشاط اتمی اسفندماه قبلی به هماهنگی بازو پیدا کردند. بر مقدمه آن خواهد شد هماهنگی شده بود گروه نشاط اتمی ایران تا ۲۹ اسفند دلایل کتبی خاص شده شیفته آژانس دانستن درباره مضامین معادل با محل قرارگیری های ادعایی را به در کنار اسناد پشتیبان درمورد، به این نهاد فراهم کردن تدریجی.

ساعتی‌تر، «محمد اسلامی» رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس گروه نشاط اتمی خاص کرده است کدام ممکن است ایران اسناد {مرتبط} را به آژانس اتمی فراهم کردن کرده است.

وزارت خارجه آمریکا در داخل شکسته نشده تصریح کرد: «به دلیل 23 فوریه 2021، ورزش‌های راستی‌آزمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارتی آژانس بین‌المللی نشاط اتمی در داخل نتیجه نهایی تعیین ایران برای اجرای ورزش‌های فراتر به دلیل هماهنگی عالی پادمانی، به دلیل جمله پروتکل الحاقی تضعیف است.»

واشنگتن کرده است این ملت با استفاده از شورای حکام آژانس اتمی مشکل خواهد کرد به دلیل آژانس در داخل جهت انتخاب امتیازات باقی مانده با ایران حمایت به دلیل حرکت بیاورد. {در این} {سند} آمده است: «آمریکا آمریکا تمام مسیرهای ایران را در جهت نیروهای هسته‌ای اختصاص داده شده کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید با شورای حکام آژانس بین‌المللی نشاط اتمی همکاری خواهد کرد تا حمایت مورد نیاز را به دلیل آژانس در داخل جهت رفع این امتیازات انتقادی به حرکت بیاورد مشارکت در دهد.»

وزارت امور خارجه آمریکا نیز مدعی شده ایران به دلیل دلایل حقوقی ملزم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورود‌های مورد نیاز را به آژانس اتمی فراهم کردن می‌دهد. واشنگتن می‌گوید: «ایالات پیشرفته ترین و پیشرفته ترین معرفی شد ایران بایستی فوراً با آژانس بین‌المللی نشاط اتمی، همکاری‌های فشرده را مشارکت در اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید به داده ها پادمانی هسته‌ای پایبند می‌پردازد.»

وزارت خارجه آمریکا در داخل شکسته نشده مذاکرات به تعمیر تحریم‌ها در داخل وین هم ردیابی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش داده شده است است کدام ممکن است باقی مانده است تفاهم‌نامه‌ای {در این} مورد به بازو نیامده است: «آمریکا آمریکا نیاز دارند خوب راهکار دیپلماسی عالی برای رفع مسئله‌ها دانستن درباره نرم افزار هسته‌ای ایران است. این تکنیک بایستی بر راستی‌آزمایی‌های استوار شود.»

این گزارش می‌افزاید: «تحریم‌های آمریکا در داخل 12 ماه ۲۰۱۸، فاز‌های ظریف سیستم اقتصادی ایران، قابل مقایسه با نشاط، کشتیرانی، کشتی‌سازی، فراهم کردن ارائه دهندگان پوشش بیمه به اشخاص حقیقی تحریم‌شده یا ورزش‌های تحریم‌پذیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبادلات معادل با نهادهای تحریم‌های پولی را عملکرد قرار اطلاعات است.»

«جون نیاز به»، رئیس‌جمهور موجود آمریکا مدعی می‌خواهد با استفاده از نرم افزار‌ریزی‌هایی کدام ممکن است در اطراف آن خواهد شد‌ها {در شهر} تحمیل می‌شود، زمینه‌های {بازگشت} آمریکا به برجام را فراهم می‌تدریجی با این وجود تا به فعلی امتحان کردن این {در این} خصوص خودداری تدریجی.

تعمیر تحریم‌ها در داخل وین به دلیل چند قبلی ماه پیش گذشت. پیشرفته ترین و پیشرفته ترین به دلیل زمان تحریک کردن این مذاکرات به جای آن راهنمایی فراهم کردن ابتکارهای واقع بینانه برای توسعه ذکر شد‌وگوها مداوم در جستجو کرده است.

یکی از آنها در نظر گرفته انتخاب‌های {انتخابی} کدام ممکن است نیاز به مشارکت در شود به دلیل سوی یانکی‌ها در داخل مذاکره را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخالفت‌های نمایندگان کنگره با پوشش‌های پیشرفته ترین و پیشرفته ترین نیاز به در داخل خصوص برجام باشد یا نباشد. یکی از آنها در نظر گرفته انتقادات این گروه به دلیل قانونگذاران یانکی اینجا است کدام ممکن است برجام به کل شما بخش‌های اختلاف آمریکا با ایران به دلیل جمله ورزش‌های جهان‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید نرم افزار موشکی ایران نمی‌پردازد.

وزارت خارجه آمریکا در داخل گزارش هر سال شخصی تصریح کرد: «آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شریکانش در داخل گروه ۱+۵ به دلیل آوریل ۲۰۲۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل در همه جا {بازه زمانی} معادل با انباشت اسناد این گزارش خوب الگو دیپلماتیک هدف به سمت راه اندازی دوجانبه برای اجرای فشرده برجام شده است. تا نوک فاصله این گزارش، تفاهمی به بازو نیامده است.»

تصمیم گیری ضرب‌الاجل‌های معادل با تاک‌های ضلع تیک غربی مذاکرات وین در داخل ماه‌های قبلی برای مراقبت از لباس موقعیت قرار دادن نیروی کار ایران {بوده است}، با این وجود {در حال حاضر} آرم اطلاعات می‌شود کدام ممکن است تعیین‌گیری در داخل طرف یکی از آنها در نظر گرفته غربی‌ها به طور قابل توجهی آمریکا کار کردن {حرکت} تدریجی شده است.

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ۱۵ در داخل توئیتی دانستن درباره مذاکرات وین نوشت: در نتیجه زیاده خواهی طرف یانکی است. قرمزها با توانایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید منطق حرکت می تدریجی. به هیچ وجه {زیر} موارد زیاده خواهی آمریکا نخواهیم سر خورد. اگر کاخ سفید زندگی مانند عادات تدریجی، هماهنگی بازو یافتنی است.