اطلاعیه حیاتی برای مکان‌های خبری با بیرون مجوزبه گزارش همشهری‌اینترنت، هیات نظارت بر مطبوعات، طی فراخوانی مجدد، به همین دلیل کل شما گردانندگان مکان‌های خبری با بیرون مجوز تقاضا کرد کدام ممکن است نسبت به پرونده تقاضا اخذ مجوز ورزش شخصی در داخل سامانه عالی رسانه‌ها اقدام کنند.

{در این} اطلاعیه آمده است:

«در داخل {پاسخ به} تقاضا‌های مکرر {مدیران} رسانه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل جهت حمایت به همین دلیل رسانه‌های دارای مجوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع فضای قابل اعتماد برای ورزش‌های خبری، هیأت نظارت بر مطبوعات به همین دلیل کل شما گردانندگان مکان‌های خبری گمشده مجوز {دعوت} به‌حرکت می‌آورد نسبت به پرونده تقاضا اخذ مجوز ورزش پایگاه خبری شخصی در داخل سامانه عالی رسانه‌ها به نشانی دیجیتال: (e-rasaneh.ir) اقدام کنند.

هیات نظارت بر مطبوعات پیشتر نیز در داخل آذر ۹۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی می تواند دی‌ ۹۹، مکان‌های خبری گمشده مجوز را به پرونده درخواست خریداری شده پروانه تخلیه {دعوت} کرده بود کدام ممکن است با استقبال عالی گردانندگان این مکان‌ها در کنار شدند.»

هیات نظارت بر مطبوعات پیش‌تر ادعا کرده بود کدام ممکن است هرگونه ورزش رسانه‌ای خبری، در داخل صورت عدم پرونده تقاضا را انتخاب کنید و انتخاب کنید خریداری شده مجوز، مصداق گزارش ها رسانه‌های وانمود کردن قلمداد می‌شود.