اطلاعیه بسیار مهم سپاه صاحب الامر (عج) قزوین | ماجرای پیامی تخصصی ایجاد می کند دنیای آنلاین ما چاپ شده شدبه گزارش همشهری وب مبتنی بر به نقل به دلیل روابط پایه سپاه صاحب الامر(عج) استان قزوین، تذکر به تخلیه پیام کذبی در داخل دنیای آنلاین ما منتسب به سپاه پاسداران صاحب الامر(عج) استان قزوین مبنی بر هشدار به مردمان استان در داخل کنار آمدن با مهاجرین افغانستانی، روابط پایه سپاه پاسداران صاحب الامر(عج) استان قزوین، بیانیه مطبوعاتی ای به رئوس مطالب {زیر} صادر کرد.

بسم الله الرحمن الرحیم

بازو فتنه گر دشمنان قسم خورده انقلاب، {هر} رو به دلیل آستین فتنه ای اخیر بیرون از در می آید تا با تأمین محتوای مبغوضانه، در میان بسیاری ملت های مسلمان تفرقه افکند.

ملت افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمهوری اسلامی ایران، اشتراکات قابل توجه بسیار مهم در داخل زمینه زبان، ایمان، گذشته تاریخی، اعیاد، موسیقی، ساختار، آداب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسوم و بسیاری دیگر دارند کدام ممکن است این اشتراکات را دارند، حقیقت این است بیانگر اساس های بسیار مهم زیبایی شناختی {تاریخی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوعاتی هستند تخصصی ایجاد می کند اندازه مسکن شخصی دارند. گذشته تاریخی با در داخل تذکر داشت مداخلات، تجاوزها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {حرکت} های استعمارگران وقت در داخل امور این 2 ملت بازهم مردمان این 2 سرزمین سودآور شدند تا در امتداد طرف همدیگر با افتخار داشتن روابط نیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید حسن همجواری زیست صلح جو را نگه داشتن کنند.

وجود شهدای افغانستانی دوران حفاظت مقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهدای مظلوم فاطمیون مدافع حرم گویای این مطلب است تخصصی ایجاد می کند زحمت کش ترین {شرایط}، ملت شریف افغانستان در امتداد طرف ملت گران ایران دوشادوش در برابر این تهدیدات دشمنان از دوام کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر درد ها فائق آمده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی شک ملت عظیم هستند. ایران به هیچ وجه جانفشانی های برادران افغان را در داخل رویارویی با دشمنان مشتریان به دلیل یاد نخواهند برد.

در این زمان غرور با نبرد شناختی آرزو می کنند راه اندازی شکاف بین ملت هایی است کدام ممکن است پیمان اخوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید برادری ممکن است 9 در این زمان با این وجود قرنهاست با {یکدیگر} بسته نرم افزاری شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ قدرتی {نمی تواند} این قرابت را انتخاب کنید و انتخاب کنید برادری را به دلیل بین ببرد.

میزبانی اینترنتی به دلیل صدها مهاجر افغانستانی {سند} گویایی است کدام ممکن است با برادرانمان قابل اعتماد هستیم. دانشکده ها ما با هدایت حکیمانه مدیریت عزیزمان فرزندان افغانستانی است. مرزها سهم پایین است. غزه، حلب، کابل، نجف، تهران چه فرقی می تنبل مادامی کدام ممکن است امت واحده رسول خوبی ها هستیم.

سپاه صاحب الامر(عج) استان قزوین ضمن رد تخلیه چاپ شده شده در داخل دنیای آنلاین ما مبنی بر هشدار به هم استانی ها در داخل کنار آمدن با برادران افغانستانی، این پیام را انتخاب کنید و انتخاب کنید کینه جویانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفرقه افکنانه را کذب محض پخش می کند.

پس به دلیل همین جایگاه ادعا می کنیم کدام ممکن است پیگیر این ماده بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید با عناصر چاپ شده کننده این کذبیات برخورد قاطع قضایی احتمالاً خواهد بود.

روابط پایه سپاه صاحب الامر(عج) استان قزوین