اطلاعات قابل‌تأمل فرمانده سابق سپاه کسب اطلاعات در مورد حادثه طبس | روایتی کاملاً متفاوت به همین دلیل ماجرا؛ آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنی صدر معنی به کودتا دارند؟| خدای خمینی به همین دلیل خدای من خواهم کرد {بزرگتر است}به گزارش همشهری وب مبتنی بر، جواد منصوری دیپلمات سابق را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولیه فرمانده سپاه پاسداران در داخل روزنامه همشهری نوشت:

همراه با شکست عملیات آمریکا در داخل طبس در داخل 12 ماه 1359 چند قبلی نکته حیاتی ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است {نباید} به همین دلیل قرار است به آنها بروند غافل بود:
۱. آمريكا همراه خود انقلاب اسلامي‌هاي اجرايي را به مرحله تحمیل درآورد. قالب تحریم‌ها، قالب تشکیل پاسخ به زودی نیروی دریایی، راه اندازی پایگاه‌های در همه جا ایران، برداشتن اتصال همراه خود ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید… به همین دلیل جمله {اینها} بود. با این وجود عملیات شکست خورده قرار است به آنها بروند در داخل طبس دوجانبه بود؛ به عبارتی این عملیات منسوب به همزمانی {آزادی} گروگان‌های یانک را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعنامه‌گیری {در این} ملت بود. در حقیقت دموکرات های یانک پیروزی {در این} عملیات را مرتب سازی {امتیاز} برای شخصی کرده است.

۲. فرودگاهی کدام ممکن است شهروندان آمریکایی در داخل طبس اندیشه در مورد بوده اند در گذشته به همین دلیل پیروزی انقلاب برای مراقبت از شوروی تصور می شود بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل آنجا مورد کلمه {کسی} نبود کدام ممکن است آن قرار است را تصمیم گیری در مورد کنند. بدیهی است تخصصی ایجاد می کند این زمینه توافق همراه خود نیروهای داخل متمایل به آمریکا بنی‌صدر محقق شده است. اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرائن آرم می‌دهند کدام ممکن است این آمادگی به همین دلیل جانب قرار است به آنها بروند {بوده است} کدام ممکن است یانک‌ها وارد ایران شده‌اند به قرار است به آنها بروند پشتیبانی کنند. متعاقباً، عملیات عملیاتی به ساده {آزادی} گروگان‌ها نبوده، کمی اولیه گام خوب عملیات عظیم‌تر {بوده است} به همان اندازه همراه خود پشتیبانی به قطعات داخل کف دست نشانده مربوط به بنی‌صدر در داخل ملت کودتا به بهترین راه بیندازند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیبات تجهیزاتی به همین دلیل انقلاب را به همین دلیل بین ببرند. {هر} چند قبلی {در این} مورد اختلاف تذکر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی معتقدند تخصصی ایجاد می کند میان نبوده است.

۳. به همین دلیل اطلاعات تصفیه شده عملیات طبی اینجا است کدام ممکن است این عملیات در داخل ساعت شب جمعه طراحی شده بود؛ چرا کدام ممکن است روز جمعه تعطیل پایه {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکرد این بود کدام ممکن است افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نمی توانند} مشخص شوند. کنجکاو است کدام ممکن است خبر آن قرار است نیز ابتدا با استفاده از وب‌های خارج از کشور جهان منعکس را انتخاب کنید و انتخاب کنید چاپ شده شده بود. با این وجود قرار است به آنها بروند شکست خورده بوده اند. شکست به همان اندازه {جایی} بود کدام ممکن است بعد به همین دلیل شکست قرار است به آنها بروند عملیات کارتر آگاه بود «خدای خمینی به همین دلیل خدای من خواهم کرد عظیم‌تر است».

۴. یانک‌ها نمی‌دانند کدام ممکن است انقلاب اسلامی ما همراه خود باقیمانده انقلاب‌ها کاملاً متفاوت است. همین عدم باعث شکست قرار است به آنها بروند شد. چرا کدام ممکن است مشخصه‌های این انقلاب را نمی‌دانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌خواهند خوب عادات خیلی شبیه را در داخل همه شما عملیات‌ها تحمیل کنند. بدون هیچ ملاحظه ای است کدام ممکن است به همان اندازه روزی کدام ممکن است انقلاب ما اسلامی، مردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره مند به همین دلیل مرجعیت دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی باشد یا نباشد، آمریکا {نمی تواند} کاری تنبل. به تذکر می‌رسد کدام ممکن است قرار است به آنها بروند در داخل حرکت‌های شخصی همه وقت غیرواقعی حرکت می‌کنند. هر دو تنها واقعی مجبور به تعیین بوده یا به سادگی می‌خواستند خوب کاری کنند. همین اجبار در داخل تعیین همه وقت قرار است به آنها بروند را به خطا می‌اندازد. {در حالی که} قرار است به آنها بروند همراه خود ایده ها پوزیتویستی شخصی هیچ‌گاه نمی‌توانند ماهیت انقلاب را پایین اوج بگذارند کدام ممکن است همه وقت خدایبان آن قرار است را توجه کنند. موضوعاتی تخصصی ایجاد می کند آرای تعدادی از ایده‌پردازان انقلاب هم دیده‌ایم هستند کدام ممکن است بدانید که چگونه انقلاب اسلامی ایران را در داخل کپک‌های هیچ انقلابی تحلیل می‌کنند.