استخدام‌ بهای مسکن {گران}‌تر می‌شود؛ {خرید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه تغییری نمی‌تدریجی | مدت زمان قرارداد استخدام‌ها 2 ساله هر دو سه ساله شودهمشهری وب مبتنی بر – مرضیه ثمره‌حسینی: مهدی روانشادنیا کارشناس {بازار} مسکن در داخل اظهار داشت‌وگو همراه خود همشهری وب مبتنی بر کسب اطلاعات در مورد سناریو {بازار} استخدام در داخل روزهای پیش می‌گوید: «نزدیک به تورمی کدام ممکن است خارج از آن مسکن در داخل هزینه {خرید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه به {بازار} ممکن است وجود داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل سوی اکنون نیست ناشی از تأمین مسکن استیجاری اتفاقی نیفتاده است. {شرایط} خوبی برای مستأجران در داخل 12 ماه ۱۴۰۱ پیش‌سوراخ بینی نمی‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حساب کردن می‌رود استخدام‌بها {گران}‌تر شود.»

روانشادنیا یکپارچه می‌دهد: «پیش‌سوراخ بینی برای استخدام‌ای در داخل 12 ماه جاری است 12 ماه قبلی {در این} قلمرو رخ می‌دهد. دلیل بهبود تورم خارج از آن استخدام هم اینجا است کدام ممکن است برای جبران نسبت هزینه {خرید} به هزینه استخدام، این اتفاق می‌افتد کدام ممکن است هزینه‌ها الگو افزایشی شخصی را داشته باشند.»

هزینه {خرید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه تنظیم اکنون نیست نخواهد کرد

این کارشناس {بازار} مسکن مقید است بخش {خرید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه، نسبت به قبلی بالاتر می‌شود.

روانشادنیا کسب اطلاعات در مورد چه چیزی مسئول چه چیزی بود این مثال می‌افزاید: «نسبت بهبود قیمتی کدام ممکن است ما در داخل بخش هزینه {خرید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه مسکن همراه خود بهبود قیمتی قلمرو استخدام رخ داده است است جمعاً کاملاً متفاوت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه ممکن است باشد در داخل بخش هزینه استخدام جامانندگی به وجود می‌آید {به همین دلیل است}. است کدام ممکن است استخدام‌بها بهبود پیدا می‌تدریجی با این وجود خارج از آن {خرید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه نزدیک به اینکه تب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتاب الکترونیکی زودتر فروکش کرده است امسال تورمی کدام ممکن است سه 4 12 ماه قبلی رخ داد را شاهد نخواهیم بود.»

نظام استخدام‌{داری} شغل‌ای در داخل ملت راهاندازی شود

رصد هزینه‌ها خارج از آن استخدام آرم می‌دهد کدام ممکن است ضابطه‌ای برای استخدام‌بها {وجود ندارد}. طبق مصوبه ستاد مرکزی سقف استخدام‌بها ۲۵ شانس قاطع بود با این وجود این مصوبه در داخل حرکت دولت نمی‌شود.

روانشادنیا {در این} باره می‌گوید: «در داخل {شرایط} تورمی چنین قالب‌هایی ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است دولت می‌شوند.»

روانشادنیا می‌افزاید: «چنین قالب‌هایی نیاز به مکانیزم مقرون به صرفه هر دو مکانیزم‌های حقوقی را داشته باشند به همان اندازه قابل تحمیل باشند، با این وجود {در حال حاضر}، این سیستم‌ها خیلی کمتر محیط زیست هستند.»

این کارشناس {بازار} راهی که در آن رفع مدیریت بهبود هزینه خارج از آن مسکن را بهبود تأمین مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید دگردیسی در داخل سیستم استخدام‌{داری} می‌داند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌گوید: «نیاز به در داخل بخش تأمین مسکن استریجاری هر دو استخدام به شرط تملیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکالیف حرفه ای این بخش اقدام را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام استخدام‌{داری} شغل‌ای است. در داخل ملت راهاندازی شود.»

روانشادنیا معتقد این است که اگر نظام استخدام‌{داری} شغل‌ای در داخل ملت بهبود پیدا تدریجی، در کل زمان اتفاقات بهتری می‌افتد. برای نمونه، {یک موضوع} خارق العاده از دنیا ممکن است وجود داشته باشد، اینجا است کدام ممکن است مدت زمان قرارداد تا حد زیادی به دلیل خوب 12 ماه، 2 ساله هر دو سه ساله است. در داخل عرف ما ملت با این وجود نزدیک به اینکه همراه خود تورم قابل بیانیه است کل شما بخش ها به دلیل جمله مواردی هستند کدام ممکن است می پذیرند کدام ممکن است قراردادهای بلندمدت تر منعقد می شوند اما چه زمانی {شرایط} مقرون به صرفه تثبیت شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور عادی ملت به کاهش پیدا تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفته ترین و پیشرفته ترین هم زمان تدریجی. را کدام ممکن است پیش به دلیل مقررات رویش انجام شده می‌توانم حساب کردن داشته باشم 12 ماه‌های بلند مدت {شرایط} بهتری را {در این} بخش تخصص کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدت زمان قراردادهای {طولانی}‌تر شود.»