ادعا آمادگی ایران برای کشت گزینه جایگزین برای چرخ دنده مخدر در داخل افغانستان | رایزنی همراه خود طالبان کسب اطلاعات در مورد حقابه ایرانبه گزارش همشهری وب مبتنی بر، امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه افغانستان شامگاه امشب دوشنبه درگیر تلفنی همراه خود امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان در داخل خصوص برخی مضامین مورد اهتمام مشترک {گفتگو} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل تذکر کرد.

امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه هیات حاکمه کوتاه مدت افغانستان {در این} تصمیم تلفنی ضمن ابراز تاسف عمیق شخصی به دلیل حوادث فعلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعرض به تصویر های کشورمان در داخل کابل را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرات، نسبت به تامین ایمنی رادیکال اماکن دیپلماتیک، دیپلمات ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان جمهوری اسلامی ایران {در این} ملت آرامش خاطر داد.

امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان {در این} گفتگوی تلفنی تاکید کرد: چند مورد آخر میلیون نفر به دلیل برادران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهران افغانستانی طی بیش به دلیل چهل 12 ماه قبلی دوستان جمهوری اسلامی ایران بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل پتانسیل ها اجباری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهترین بهره‌مند می باشند.

وزیر امور خارجه کشورمان به دلیل این کدام ممکن است {تبلیغات} سوء، هدفدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید دورغین منتشر شده شده در داخل برخی آنلاین های اجتماعی دشمنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاندان روابط مثبت 2 ملت همسایه ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان باعث شیوع برخی حوادث آزار دهنده شده است، اظهار تاسف کرد.

امیرعبداللهیان در رابطه با مذاکرات شخصی همراه خود طرف افغانستانی در داخل اوایل این ماه {در شهر} تون مقاله چین در داخل {حاشیه} نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان، تاکید نمود: جمهوری اسلامی نگاهی سازنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازنده به افغانستان داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل هیات برای همکاری های بین 2 ملت، قرار داده پشتیبانی های بشر دلپذیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزنده نگه‌ افتخار داشتن تصویر های شخصی برای فراهم کردن ارائه دهندگان به مردمان افغانستان در داخل همین چارچوب {بوده است}.

رئیس اسباب بازی دیپلماسی کشورمان افزود: بدیهی است در برابر این، به دلیل هیات حاکمه کوتاه مدت افغانستان حساب کردن {داریم} در داخل زمینه نگه داشتن رادیکال ایمنی اماکن دیپلماتیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیپلماتهای جمهوری اسلامی ایران ، مدیریت مرزها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم {اجازه} به عابرین غیر تایید شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است همچنین حرکت به تعهدات دوجانبه شخصی مطابق قراردادهای اجباری الاجرای فی مابین به دلیل جمله در داخل بخش حقابه ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب های مرزی همکاری اجباری را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل توجه را داشته باشد یا نباشد.

رئیس اسباب بازی دیپلماسی کشورمان ممکن است همچنین ضمن استقبال به دلیل اصل هیات حاکمه کوتاه مدت مبنی بر ممنوعیت کشت چرخ دنده مخدر در داخل افغانستان، به دلیل آمادگی کشورمان برای همکاری همراه خود افغانستان برای بهبود کشت گزینه جایگزین برای خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابراز امیدواری کرد کدام ممکن است همراه خود همکاری 2 ملت، مسئله قاچاق چرخ دنده مخدر بر طرف شود.

امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه افغانستان ضمن احترام به دلیل دوستان نوازی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراهم کردن ارائه دهندگان بزرگ به مردمان این ملت در داخل {شرایط} زحمت کش را انتخاب کنید و انتخاب کنید سخت، بر اهتمام این ملت برای بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید انشعاب روابط را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری ها در داخل راستای چیز خوب در مورد 2 ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت همسایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسلمان تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرامش خاطر داد کدام ممکن است به دلیل هیچ تلاشی برای تعمیر دلخوری کردن ایران دریغ نخواهد کرد.

امیرخان متقی ماده حقابه ایران را مورد کلمه قرار داد واز اعزام هیات {تخصصی} ایران بدین منظور به افغانستان استقبال کرد. ممکن است همچنین وی بر جدیت طالبان برای معامله با چرخ دنده مخدر تاکید کرد.