ادعای مبنی بر ۲۰۰۰ نقاشی شیفته روسیهبه گزارش همشهری اینترنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل به دلیل گاردین، افسران محله ای {انتقال} به دلیل ۲۰۰۰ نقاشی در داخل موزه‌های جهان اشغال اشغال ماریوپل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها خواهند شد به {مناطق} خرس مدیریت روسیه در داخل دنباس شیفته نظامی نیروی دریایی روسیه خبر‌اند.

آنها خواهند شد گفتند کدام ممکن است این تلاش های هنری شده شامل می شود تأثیر عمده به دلیل آرخیپ کویندجی نقاش محلی جهان در داخل قرن {نوزدهم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایوان آیوازوفسکی نقاش رمانتیک celeb روسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همینطور خوب طومار کف دست‌نویس تورات متمایز را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجیل محصول 12 ماه ۱۸۱۱ شیفته چاپخانه ونیزی کدام ممکن است برای یونانیان ماریوپل نوسازی شده است. شده بود، می‌شود.

شورای کلان شهر ماریوپل مشاوره است کدام ممکن است ضمن کنار هم قرار دادن‌سازی مستندات را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها مورد نیاز برای برخاستن خوب تکنیک کیفی به نهادهای مجری مقررات درصدد انتقاد به اینترپل (پلیس بین الملل) به احتمال زیاد خواهد بود.

ولودی زلنسکی، رئیس جمهوری جمهوری روسیه پیش‌تر اعلام کردن کرده بود کدام ممکن است نیروهای روسیه به تعیین کنید جمعی غارت می‌کنند. این اعلام کردن به دلیل تخلیه تصاویر حرکتی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صوتی‌هایی بود کدام ممکن است به تذکر می‌به اینجا رسید نیروهای روسی در داخل جاری قرار داده کالا شامل کالاهای مسروقه را به روسیه هستند.

هندی‌ها 2 ماه پیش در داخل خصوص ایمنی به دلیل تلاش های هنری کشورشان کدام ممکن است آنها خواهند شد را میراث زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناسه‌فاز شخصی می‌دانند، مشارکت در دانش‌اند.

2 ملت خوب ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه دارای {پیوند} میان {تاریخی}، زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زبانی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه ممکن است باشد سرزمین مادری روسیه خوانده می‌شود.

2 ملت را در داخل قلمرو سنت اسلاوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از ارتدوکسی قرار می‌دهند.

گروه جهان آثار هنری گتی پیش‌تر هشدار داد کدام ممکن است میلیون‌ها نقاشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بناهای {تاریخی} در معرض خطر غارت یا بمباران قرار دارند.