ادعاهای جنجالبرانگیز کسب اطلاعات در مورد خاندان سلطنتی بریتانیابه گزارش همشهری اینترنت به نقل به همین دلیل ایندیپندنت، راهنما اخیر سردبیر سابق «ونیتی‌فر» (Vanity Fair) به تماس گرفتن «نظر‌های کاخ: داخل کاخ ویندزور- واقعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید غوغا» (The Palace Papers: Inside the House of Windsor – The Truth and the Turmoil). در داخل شکسته نشده راهنما زودتر براون، «سرگذشت دایانا»، {درست است} کدام ممکن است به همین دلیل نابودی زودرس دایانا در داخل تصادف در داخل پاریس به نوک می‌رسد.

این راهنما شامل می شود جزییات ۳۰ 12 ماه موارد زیر اقامت ملکه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوک ادینبورو، شاهزاده ولز را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهدخت کورنوال، دوک را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوشس کمبریج، را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوک را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوشس ساسکس است.

براون برای نوشتن نوشتن راهنما اخیر‌اش با بیش به همین دلیل ۱۲۰ منبع مفید صحبت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید با جزییات فشرده، به همین دلیل خیانت‌ها، روابط عاشقانه، را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسوایی‌هایی می‌نویسند کدام ممکن است بسیار مهم‌ترین خاندان بریتانیا در داخل عصر نوین از آن عبور کرده است است.

او می رود به رئوس مطالب خویشتن‌{داری} ملکه همراه با برخورد با نابودی شاهدخت مارگارت، ملکه {مادر}، را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخیر‌ترین مورد، نابودی شاهزاده فیلیپ، در داخل 12 ماه‌های پس به همین دلیل نابودی اندوه‌موارد دایانا می‌پردازد.

{در این} راهنما اتصال جنجالی شاهزاده چارلز با کامیلا نیز کدام ممکن است خوب 12 ماه پس به همین دلیل نابودی دایانا در داخل 12 ماه ۱۹۹۷ آشکار شد، می‌شود. ممکن است همچنین، سختی‌های روزافزون اتصال برادری ویلیام را انتخاب کنید و انتخاب کنید هری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوادث پیرامون دوک یورک را انتخاب کنید و انتخاب کنید جفری آپستین، سرمایه‌دار {بدنام} نیز در داخل آن خواهد شد ارزیابی شده است.

تعدادی از جنجال برانگیزترین ادعاها عبارتند به همین دلیل اینکه شاهزاده چارلز ممکن است علاوه بر این قابل انتساب به {شخصیت} «{آسیب}‌پذیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودخواه» شخصی، {اجازه} نکند مادرش را جلب تنبل، را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه کاخ باکینگهام تا زمان مطرح شدن ادعاهای نژادپرستی به همین دلیل زبان شاهزاده هری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مگان، این ماده موضوع را « به سادگی کافی انتقادی» نگرفت.

خالق ممکن است همچنین تقریباً در مورد لقبی می‌نویسد کدام ممکن است ظاهرا در داخل زمان تحصیل اندرو در داخل آموزشگاه گوردونستون در داخل اسکاتلند به او می رود دانش بوده اند، را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است همچنین تقریباً در مورد واکنشی کدام ممکن است ظاهرا دوک به جدایی به همین دلیل شریک زندگی سابقش، سارا فرگوسن، دوشس یورک، تأیید شد.

شان اوگریدی، نقد ادبی روزنامه ایندیپندنت، «نظر‌های کاخ» را کتابی «واضح را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرشاخ وبرگ» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «معدن شایعات خوشگوار سلطنتی» توضیح دادن کرد.

براون قول دانش است کدام ممکن است راهنما اخیر‌اش «میدان دید جهانیان را به خاندان سلطنتی بریتانیا را به تعیین کنید بازگشت‌ناپذیری اصلاح می‌دهد.»

«نظر‌های کاخ: داخل کاخ وینزر- واقعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید غوغا» نوشته تینا براون، به همین دلیل ۲۶ آوریل به راحتی در دسترس است به احتمال زیاد خواهد بود.