آمار وحشتناک کشته شدگان ناآرامی های چهارشنبه مقصران کشته شدن چند انسان بی گناه را بشناسیدبه گزارش همشهری آنلاین، امنیت وقتی نعمتی است که با تأمین آن همه نظام ها و مصالح دیگر در هر جامعه معنا پیدا کند و بدون آن هیچ سیستم و منفعتی وجود نداشته باشد، هر چیز دیگری مفید خواهد بود.

قاعدتاً نقض «امنیت» در هیچ شرایطی جایز نخواهد بود، چه دلیل آن فوت زن باشد و چه اعتراض به افزایش قیمت بنزین، زیرا در صورت نبود امنیت، اولین چیز خطرناک است. «امنیت جان شهروندان» و بر اساس هر منطقی، تجمعاتی که منشا آن اعتراض به مرگ یک نفر است، نمی تواند همچنان منجر به مرگ ده ها انسان بی گناه دیگر شود!

شب هاست که راه اعتراض به مرگ مهسا امینی از مسیر اعتراض به مرگ وی به ایجاد مزاحمت، اغتشاش و حمله به جان و مال برخی متجاوزان حاضر در شهر منحرف شده است.

اگر مطالبه واقعی معترضان برای مرگ مهسا امینی مرگ یک فرد بی گناه است، حالا در قالب تجمعات در روزهای اخیر به میدانی برای ایجاد اغتشاش، هرج و مرج و ناامنی در سطح شهر تبدیل شده است، مردم بیگناه جان باختند. در تجمعات اعتراضی توسط گروه های مسلح متخاصم نفوذ کردند!

متاسفانه در اغتشاشات شب گذشته 9 شهریور شاهد کشته شدن 17 نفر در چند شهر کشورمان بودیم. این واقعیت تلخ انحراف مسیر اعتراض از اعتراض به مرگ مهسا امینی را به خوبی نشان می دهد.

قاعدتا اکنون مسیر و هدف تظاهرات مسالمت آمیز که منجر به مرگ این زن شد با اغتشاشگرانی که در روزهای اخیر عامل و تامین مالی قتل ده ها انسان بیگناه دیگر شده اند متفاوت است. منصفانه تر با کسانی که جان شهروندان را تهدید می کنند برخورد نخواهد کرد.