آرزوی بازیگر سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید {تلویزیون} دانستن درباره ایرج طهماسب کدام ممکن است برآورده شد | دلیل مهمترین طهماسب آن را به راه افشین سنگ چاپ


همشهری وب مبتنی بر- فرشاد شیرزادی: افشین سنگ چاپ، بازیگر تئاتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید {تلویزیون} کدام ممکن است چهره او می رود همراه خود تفریحی در داخل موقعیت «امکانات سلمانی» در داخل نرم افزار «کلبه عمو پورنگ» برای نوجوانان آشناست، در داخل «النگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید دولنگ»، «کودک همسایه»، تصاویر حرکتی سینمایی «یکی بود یکی نبود» را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمار یکی دیگر به همین دلیل کارهای تلویزیونی، به همین دلیل 12 ماه ۱۳۷۲ همراه خود ایرج طهماسب همکاری داشته است.

او می رود دانستن درباره توضیحات «مهمونی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل نخستین آشنایی اش در داخل تئاتر کلان شهر همراه خود ایرج طهماسب سخن می گوید. مهمونی عنوان نرم افزار ای عروسکی است کدام ممکن است طهماسب در داخل یکپارچه کارهای خلاق شخصی فراهم کردن کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنایه آمیز رمز و راز میلیونی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی دیگر در داخل کارهای نوزاد کارگردان کلاه قرمزی محسوب می تواند باشد.

در مورد کارهایی کدام ممکن است برای جوانان و جوانان مشارکت در می دهید نیاز دارم بدانم کدام ممکن است به تذکر خواهید داشت چرا غیر به همین دلیل کودک های همین الان کارهای آقای طهماسب همچنان برای کودک های دهه گذشته ۶۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰ دوست داشتنی است؟ به همین دلیل چه سالی همراه خود ایرج طهماسب شناخته شده از حداکثر؟

روزی کدام ممکن است دانش آموز بودم به {واسطه} خسرو احمدی همراه خود آقای طهماسب شناخته شده شدم. نهایتاً هم این سعادت نصیبم شد کدام ممکن است همراه خود ایشان {کار} کنم. آن قرار است زمان درک جبلی هم جدا ایشان بوده اند.

ایرج طهماسب را نخستین موارد مکان دیدید؟

به همین دلیل 12 ماه ها پیش آقای طهماسب را می شناختم. زمانی ورودی تئاتر کلان شهر نشسته بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آقای طهماسب هم تئاتری عروسکی در داخل سالن چهارسو تحمیل می کرد. به همین دلیل ورودی من می روم نادیده گرفته نمی شود. من می روم روی پله های سنگی تئاتر کلان شهر نشسته بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خودم خیلی خودم می گفتم خدایا مخصوصاً می تواند باشد در آینده من می روم هم {کار} مشترکی را همراه خود آقای طهماسب مشارکت در {دهم}؟! حتی 2 12 ماه هم به همین دلیل آن قرار است زمان نگذشت کدام ممکن است به آرزویم رسیدم.

  آرزوی بازیگر سینما و تلویزیون درباره ایرج طهماسب که برآورده شد |  علت اصلی موفقیت  طهماسب از نظر افشین سنگ چاپ

او می رود را چگونه می توانید انسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنرمندی یافتید؟

ایشان روحیه قابل توجه لطیف دارد. انسان همراه خود پیدا کردن ای است. یکی در میان دلایلی کدام ممکن است به گمانم همواره در داخل کارش توسعه دارد، اینجا است کدام ممکن است طهماسب هنرمندی {به روز} است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همواره در داخل حرکت کارهای عروسکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوزاد قرار دارد. آنچه نیاز به برای خواهید داشت بگویم اینجا است کدام ممکن است ایشان انسانی فرهیخته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل عالم خودش {حرکت} کرده. مخصوصاً خودش بازو به تصمیم گیری در مورد زده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل جهت آن قرار است تصمیم گیری در مورد حرکتش را یکپارچه دانش. بی فایده فرافکنی نکرده کدام ممکن است به اعتقاد در آینده {کار} کمدی تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردا سراغ {کار} شدید برود.

در واقع او می رود منصفانه شاخه را دنبال کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل کارش هم دقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوه به خرج دانش است. دلیل این است چه چیزی مسئول چه چیزی بود به نظرم هنرمندانی تخصصی ایجاد می کند این بخش انتخابشان به همین دلیل نخست مناسب پایان یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکلیفشان هم همراه خود خودشان بسیار براق است، مشابه با ایرج طهماسب به جاهای مناسب می رسند. ایرج طهماسب به همین دلیل ابتدا منطقه عروسکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {کار} نوزاد را تصمیم گیری در مورد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه به همین الان حدود ۴۰ 12 ماه است تخصصی ایجاد می کند همین بخش ورزش خلاق اش را دنبال می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پی خواهد گرفت. یکی در میان توضیحات مهم موفقیش همین نکته است. جدای به همین دلیل این ماده موضوع ردیابی ای خواستن کردم کدام ممکن است انسانی به غایت فرهیخته است. در داخل عین جاری روحیه ای لطیف دارد.

محبوبیت ایشان به همین دلیل نوزاد چگونه می توانید است؟

در مورد مطالعاتی کدام ممکن است دارد، نوزاد را به خوبی می شناسد. مخصوصاً همه شما تمرکزش بر اتفاقاتی است کدام ممکن است برای نوزاد اتفاق می افتد. وقتی خواهید داشت همه شما تمرکزتان روی مقوله ای کدام ممکن است تصمیم گیری در مورد می کنید، باشد یا نباشد، بدیهی استً کلید را انتخاب کنید و انتخاب کنید رمز را خرید می کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل کارتان توسعه خودتان را شاهد {خواهید بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهی که در آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسم پیش رویتان قرار خواهد گرفت. اما چه زمانی فعالیتتان ظریف باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هر} جا کدام ممکن است می رسید بخواهید سرکی به بخش ای بکشید، به عقیده من می روم 9 این می شوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 آن قرار است! در داخل عین جاری، در داخل موثرترین حالت جاده متوسطی را در داخل پیش می گیرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل مدار {متوسط} هم افزایش یافته نمی روید را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوت فراتر نمی گذارید. به جرأت می توانم بگویم کدام ممکن است همه شما در نظر گرفته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشاره کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید افکار ایرج طهماسب روی تأمین {کار} برای نوزاد هدف اصلی یافته.

بینندگان همراه خود عروسک های جدیدی مشابه با پشه، کودک، قیمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مگسی با هیچ سابقه روانشناختی اخت می شوند. چه چیزی مسئول چه چیزی بود این ماده موضوع {چیست}؟

به نظرم آقای طهماسب گروه شناس خوبی هم هست. ایشان گروه اطرافش را به خوبی می شناسد. درخواست شده است های این گروه را به خوبی از آن آگاه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود پسند کمدین اقشار مختلفی کدام ممکن است برایشان نرم افزار تأمین می تنبل، آشناست. متعاقباً بازو به تولیدی می زند کدام ممکن است درخواست شده است بازخورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلخواه مخاطبش است. با این وجود در داخل سطح مقابل وقتی همراه خود گروه تان قهر باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید درهای به روی خودتان ببندید را انتخاب کنید و انتخاب کنید حصاری هم به در اطراف خودتان بکشید، بدیهی استً {نمی توانید} آدم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید درخواست شده است های اشخاص حقیقی گروه تان را بشناسید. طهماسب جدا از این ها در داخل {کار} فعلی شخصی مخصوصاً «مهمونی» کاریکاتور گروه در اطراف را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطرافش را به {تصویر} می کشد.

مگس را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشه در واقع کاریکاتورهای روانشناختی گروه ای است کدام ممکن است {در حال حاضر} در داخل آن قرار است اقامت می کنیم. ایشان در نتیجه محبوبیت خوبی کدام ممکن است به همین دلیل گروه اش دارد، کارش هم خوب به همین دلیل آب در موجود است. درس نخست ظاهر شدن را، با کیفیت بالا دیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید با کیفیت بالا گوش دادن به آن می دانم. کارگردان نرم افزار مهمونی کنایه آمیز هم با کیفیت بالا می بیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم با کیفیت بالا می شنود، متعاقباً تولیدی کدام ممکن است می تنبل، با کیفیت بالا است. {هر} فیلمساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هر} {کسی که} نقاشی دیواری می تنبل، ممتاز بودنشان نتیجه نهایی همین 2 فعل(با کیفیت بالا دیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید با کیفیت بالا گوش دادن به آن) است. دلیل این است چه چیزی مسئول چه چیزی بود سرراست است می توانید در داخل آن قرار است واحد همراه خود کارهایی به همین دلیل این بازو انس می گیرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباط برقرار می کنید.

صداپیشگانی هم کدام ممکن است تصمیم گیری در مورد می تنبل به جا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممتازند. نقلی است کدام ممکن است کارگردان «صورت زخمی» وقتی عنوان آل پاچینو را برای موقعیت اول تصاویر حرکتی می برد، تولید کننده همراه با او مخالفت می تنبل. کارگردان کنایه آمیز می گوید باشي به جثه کودک را انتخاب کنید و انتخاب کنید قامت خواستن آل پاچینو به نظر می رسید {نکن}، به صدای آل پاچینو گوش کن! {اهمیت} صداپیشگی چقدر در داخل {کار} طهماسب برای قطعی است؟ به طور نمونه منصفانه لهجه شیرازی همواره {گوشه} {کار} ممکن است وجود داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای تهرانی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبقه {متوسط} شهر ظاهرا. تذکر خواهید داشت {در این} باره {چیست}؟

در داخل شغل ما مثالی است کدام ممکن است می گویند اگر کاراکتر ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری در مورد مقدماتی را مناسب مشارکت در بدهی، نیمی به همین دلیل {کار} را مشارکت در دانش ای. دلیل این است چه چیزی مسئول چه چیزی بود یکی در میان عملکرد های متمایز آقای طهماسب، تصمیم گیری در مورد همکارانش است.

{در این} زمینه چقدر سختگیرند؟

به همین دلیل آنجایی کدام ممکن است ایشان را می شناسم نیاز به بگویم کدام ممکن است همراه خود هیچ شخصی رفتن با ندارد. او می رود در داخل کارش قاطع را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گرفت است. به همین دلیل همین رو وارد حیطه تحویل داد نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتفاقا سختگیرانه دانستن درباره کاراکترهایش در نظر گرفته شده می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید از نزدیک در داخل تصمیم گیری در مورد آدم هایش شکوه به خرج می دهد.

خودشان بسیار همه شما اجزا را تصمیم گیری در مورد می کنند؟ به همان اندازه به فعلی شده تخصصی ایجاد می کند حین درک کردن همراه خود آقای طهماسب متوجه شوید کدام ممکن است ایشان احیاناً تن به تحمیلی به همین دلیل بیرون از در توالی می دهند؟

مطمئناً نیست. بازو کم می توانم بگویم طی چند قبلی سالی کدام ممکن است همراه خود ایشان {کار} کرده ­ام، به هیچ عنوان شاهد چنین اتفاقی نبوده­ ام. این را هم بگویم کدام ممکن است خودم خیلی خودم هم برای اضافه شدن به توالی وابستگان ایشان نگاهی به دادم. طهاسب به همان اندازه به همین دلیل من می روم نگاهی به نگرفت و تضمین شده نشد کدام ممکن است من می روم {قابلیت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکرد آن قرار است کاراکتر را نباید داشته باشم، محال بود کدام ممکن است {اجازه} دهد {کار} کنم. با این وجود چون نگاهی به گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظرش مشترک بود، موقعیت کودک همسایه را به من می روم داد. ایشان در داخل عین مهربانی {سختگیر} هم هست. در داخل یکسان ابتدای {کار} هم وقتی انتخابش را مناسب مشارکت در می دهد، گویی ۵۰ شانس {کار} را به نوک برده است. جاری چه کسانی تصمیم گیری در مورد می شوند؟ افرادی که جنس را انتخاب کنید و انتخاب کنید انعطاف صدایشان آنچه باشد یا نباشد کدام ممکن است او می رود آرزو می کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بینندگان می پسندند. برای طهماسب خواهد شد تفاوتی ندارد کدام ممکن است آن قرار است فردی صدا پیشه {کیست}. معمولاً کسانی را هم کدام ممکن است تصمیم گیری در مورد می تنبل کودک های نازنین تئاترند.

  آرزوی بازیگر سینما و تلویزیون درباره ایرج طهماسب که برآورده شد |  علت اصلی موفقیت  طهماسب از نظر افشین سنگ چاپ

کدامیک به همین دلیل صداپیشگان مهمونی را می شناسید؟

همراه خود آقای هوتن شکیبا خوشحال از همکاری داشته ­ام. او می رود در داخل زمینه ظاهر شدن قابل توجه خبره است. دلیل این است چه چیزی مسئول چه چیزی بود افرادی که مشتاق در مورد طهماسب تصمیم گیری در مورد می شوند، در داخل {کار} خودشان بسیار استادند. متعاقباً نیاز به بگویم چه سعادتی است کدام ممکن است بازیگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید صداپیشه ای {کار} مشترکی همراه خود آقای طهماسب مشارکت در دهد.

بخشی به همین دلیل {کار} هم اجراست. اجرای کارگردان مهمونی هم خوب به نظر می رسد مانند است. تذکر خواهید داشت {چیست}؟

به اصطلاح نیاز به ذکر شد گوشت خوب است (لبخند).

ایشان در داخل عین جاری می توانند {یک مجموعه} را راهی که در آن ببرد. این هم نیاز به به بالقوه هایشان افزود.

با این وجود آنچه باعث تأسف است اینجا است کدام ممکن است نرم افزار مهمونی روی پلتفرم های {نمایش} خودت کار کن ممکن است وجود داشته باشد. این اتفاق نیاز به در داخل {تلویزیون} می افتاد به همان اندازه همه شما مردمان به همین دلیل این موهبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتفاق خجسته لذت بردن می بردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل آن قرار است بهره مند می شدند. با این وجود {متاسفانه} {تلویزیون} این {کار} را مشارکت در نداد. به همین دلیل کنه ماجرا اطلاعی نباید داشته باشم با این وجود ای کاش آثار هنری ایشان در داخل اختیار همه شما قرار می گرفت. احتمالاً در نتیجه همین پلتفرم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیرون به همین دلیل {تلویزیون} در دسترس بودن نرم افزار مهمونی، تنوع از اقشار مختلف نتوانند هر دو امکانش را نداشته باشند کدام ممکن است {کار} معاصر طهماسب را ببینند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل این است چه چیزی مسئول چه چیزی بود به همین دلیل دیدنش {محروم} می شوند. سوال اینجاست کدام ممکن است چرا درست مثل همه وقت همه شما {نمی توانند} به همین دلیل این اتفاقات با کیفیت بالا، به طور معادل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشابه با دیگران بهره مند شوند.

خواهد شد نیاز به بگویم کدام ممکن است اگر {کار} را به بازو کاردان بسپاریم، نقاشی دیواری خوب به همین دلیل آب در موجود است. {کار} آقای طهماست توسط خودتان همراه خود ما صحبت می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید می گوید بزرگان، {مدیران}، مسئولان، {کار} را به بازو کاردان بسپار به همان اندازه نتیجه نهایی سازنده به بازو آورید. ما مدام درخواست شده است ایم همراه خود این حرکت مقابله کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه به همین الان حاصلی به در کنار نداشته است.

طهماسب شاگرد هم دارد؟

او می رود با بیرون اینکه شاگرد تأمین تنبل –بعد از همه {امیدوارم} کودک هایی کدام ممکن است همراه با او {کار} می کنند در داخل بلند مدت بتوانند راهی که در آن ایشان را یکپارچه دهند- در نظر گرفته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذهنش روی تأمین {کار} خلاقانه است. چه بشود کدام ممکن است بعدها چنین استعدادهایی را بازهم دوباره بیابیم. {امیدوارم} آدم هایی باشند کدام ممکن است بتوانند این {کار} را یکپارچه دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلق نقاشی خوب در داخل کارنامه شان به توجه بخورد.

به همین دلیل {تریبون} خواهید داشت نیاز دارم به همه شما کودک های پرانرژی در داخل نرم افزار مهمونی خدا قوت بگویم. آرزوی بهزیستی برای ایرج طهماسب من حتی دارم. واقعاً دوست دارم همواره ثابت باشد یا نباشد به همان اندازه گزینه داشته باشد همچنان در داخل بخش {کار} نوزاد، یکی پس به همین دلیل یکی دیگر، آثار خوب به همین دلیل ایشان ببینم. جای این سبک در داخل آثار ما تمیز بود. می شد همین نرم افزار مهمونی برای خودش راهی که در آن پر زرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید {برقی} باشد یا نباشد کدام ممکن است متأسفانه به غیر به همین دلیل جناب طهماسب {کار} مثمر ثمر یکی دیگر {در این} بخش نمی بینیم. آرزوی بهزیستی برای همه شما بازو اندرکارانش من حتی دارم.

تأمین منصفانه عروسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید صداگذاری روی آن قرار است کاری ندارد با این وجود اینکه مناسب {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناسب پیش بروید را انتخاب کنید و انتخاب کنید رمز و راز میلیونی خیس شدن کنید، به مراتب {کار} دشواری است. چنین کاری {کار} نوابغ است کدام ممکن است معتقدم طهماسب یکی در میان آنهاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانسته حرکت راه اندازی تنبل.